Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.04.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

De vraag naar ondersteuning en zorg blijft bij voortzetting van het huidige beleid stijgen. Dit leidt bij de huidige inzichten ten opzichte van de begroting tot een tekort van € 3,5 oplopend naar € 7 miljoen in de periode 2020-2022. KPMG prognosticeerde in hun onderzoek een tekort dat oploopt naar € 9,5 miljoen in 2022.

Maatregelen voor innovatie en transformatie met kracht doorvoeren. De haalbaarheid en omvang van het financiële effect hiervan monitoren en zo nodig bijsturen. Een extern onderzoek, naar de mogelijkheid om de kostenstijging en effecten van Rijksbeleid op te vangen (geraamd op € 5 miljoen) is in 2019 afgerond. Bij de besluitvorming over de kadernota worden de keuzes gemaakt en vervolgens geïmplementeerd.

1.598

2

De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van de ontwikkelingen en het bewaken van budgetten is nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren binnen de gemeente, het grote aantal aanbieders, en splitsing van de regionale zorgadministratie over drie partijen. Dit maakt dat het risico bestaat dat niet tijdig kan worden bijgestuurd en budgetoverschrijding of andere negatieve effecten te laat worden ontdekt.

Uitvoeren van programma sturing en verantwoording, waaronder het opzetten van een systeem om monitoring te verbeteren [binnen de financiële mogelijkheden]. Ook afspraken met zorgaanbieders maken hier onderdeel van uit. Tussen de gemeenten: maken van goede procesafspraken en heldere taakomschrijvingen.

1.272 

3

Een deel van de inkoop [breed spectrum jeugd], voor een bedrag van regionaal € 29 miljoen, zal met ingang van 1/1/2019 op een andere wijze plaatsvinden. Deze nieuwe werkwijze brengt kansen, maar ook  risico's met zich mee op hogere kosten dan geraamd.

Door nauwe samenwerking met betrokken partijen en afspraken over governance wordt getracht dit risico te beheersen. Daarnaast worden de gevolgen van deze nieuwe werkwijze zorgvuldig gevolgd.

967