Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Belangrijke gebeurtenissen

Communicatie

Amersfoort steeds actiever op 'social'
Vanuit onze 'Newsroom' zijn wij in 2018 nog actiever geworden op 'social'. Naast dat wij meer berichten plaatsen publiceren wij ook vaker campagnes via kanalen waar de beoogde doelgroep zich al bevindt, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Middels targeting bereiken wij het publiek steeds gerichter en kunnen wij communicatieboodschappen beter laten landen. Het effect hiervan merken wij aan het aantal mensen dat ons volgt. Op Facebook hebben wij nu 6.910 volgers (+36%), op Twitter 14.149 (+4%), op Instagram 1.967 (+69%) en op LinkedIn 9.001 (+27%).

Doorontwikkelen online communicatie
In 2018 hebben wij op basis van diverse onderzoeken onder gebruikers de website www.amersfoort.nl verbeterd en doorontwikkeld. Wij hebben bijvoorbeeld de zoekmachine aangepast waardoor onder andere bestuurlijke informatie beter vindbaar is. Wij zetten ook steeds vaker in op e-participatie, waarbij wij inwoners via de website en social media digitaal laten meedenken over hoe zaken in de openbare ruimte ingericht moeten worden. Ook halen wij zo ideeën op ter verbetering van een project.

Begrijpelijkheid
We hebben op verschillende manieren aandacht besteed aan de begrijpelijkheid van onze communicatie. We maken vaker gebruik van een online beschikbare begrijpelijkheidstoets: https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool. Vanzelfsprekend hebben we daarbij speciale aandacht voor hen die minder leesvaardig of digitaal vaardig zijn. Bij een aantal onderwerpen hebben we filmpjes gemaakt om met beeld de informatie beter over te brengen. Voorbeelden daarvan zijn de filmpjes op amersfoort.nl/bomen en een filmpje over de werkwijze rond een kapvergunning.

Starten voor de start en evalueren
Starten voor de start is afgelopen jaar vaker ingezet in de verkenningsfase van projecten, bijvoorbeeld bij projecten in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn

  • de herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.;
  • de reconstructie Zevenhuizerstraat/Hamseweg;
  • de ontwikkelingen op het Operaplein;
  • de verkenning naar een vernieuwd proces en criteria, voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast hebben wij invulling gegeven aan de motie Participatie verankerd (2018-050M) door in de organisatie meer bekendheid te geven aan doel en inhoud van Starten voor de start en in de bestuurlijke stukken het onderwerp een plek te geven. Het kopje 'Betrokken partijen' is vervangen door ‘Communicatie: samenwerking en starten voor de start’.
Een evaluatie van een participatieproject is uitgevoerd na afronding van een nieuw ontwerp voor de Bisschopsweg. De evaluatie vond plaats via een online enquête.

Public Affairs

Het behartigen van Amersfoortse belangen, door middel van relatieopbouw en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners, staat centraal in Public Affairs. Zo zijn tijdens diverse ministeriële werkbezoeken (vanuit het ministerie van JenV, en dat van BZK) onze opgaven voor het voetlicht gebracht. Samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft Amersfoort in 2018 gewerkt aan slimme oplossingen voor maatschappelijke opgaven, o.a. in City Deals en het Interbestuurlijk Programma (IBP). In de context van de samenwerking met de grote steden G40 was Amersfoort ook in 2018 actief betrokken bij initiatieven om aandacht te vragen voor de opgaven  in het Sociaal Domein, waaronder financiële tekorten. Als gaststad van de “Dag van de Stad” op 29 oktober, een conferentie met 2000 deelnemers (bestuurders, politici, stadmakers, ondernemers) is het Amersfoortse profiel als innovatieve en ondernemende stad én gedreven netwerkpartner verder versterkt. Al dit soort activiteiten zijn van belang voor Amersfoort, ook op langere termijn, en om die reden is zowel bestuurlijk als ambtelijk veel werk verzet in het versterken van relaties.
Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden activiteiten georganiseerd om de opkomst onder jongeren te bevorderen. Verder werd aandacht besteed aan de introductie van het kiesrecht in 1917 en 1919.

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de bekendmaking van de uitslag op vrijdag 23 maart bleek dat de verdeling van de restzetels was gebaseerd op een miniem verschil in stemmen. Dit was aanleiding voor een centrale hertelling op 26 maart in de sporthal Juliana Stolberg en leidde tot een verschoven einduitslag: D66, VVD, GroenLinks en CDA behaalden ieder 6 zetels, waarbij D66 de meeste stemmen ontving. De verdere zetelverdeling was: ChristenUnie 4, Amersfoort2014 en SP ieder 3, BPA en PvdA ieder 2 en nieuwkomer DENK 1. Op 29 maart is vervolgens de nieuwe raad met 17 nieuwe leden geïnstalleerd. In april heeft één raadslid wegens privéomstandigheden haar raadslidmaatschap neer moeten leggen. Op 19 juni, met de benoeming van twee raadsleden tot wethouders, kwamen er nog eens twee nieuwe raadsleden bij.

Vorming nieuw college
Op 28 maart kreeg Joris Backer, Eerste Kamerlid D66, de opdracht om als verkenner de mogelijkheden voor een nieuw college te onderzoeken. Hij presenteerde 17 april zijn bevindingen met de voorkeursvariant voor een nieuw college bestaande uit D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Victor Molkenboer, burgemeester Woerden, ging vervolgens op 26 april als formateur aan de slag met de begeleiding van de formatiegesprekken. Op 19 juni stelde de raad het coalitieakkoord 'Samen aan de slag voor duurzame groei' vast en werd een nieuw college geïnstalleerd.

De raad in cijfers

2018

2017

Vergaderingen    

Aantal avonden met De Ronde    

33

38

Aantal avonden met Het Besluit

20

21

Inbreng inwoners

Aantal deelnemers Het Plein   

16

15

Aantal burgerinitiatieven

0

0

Initiatieven raadsleden

Ingediende initiatiefvoorstellen

1*

2

Interpellaties

0

0

Schriftelijke vragen aan college

* Initiatiefvoorstel D66: Realiseren van meer woningen in het middeldure huur- en koopsegment

118

133

Regionale samenwerking

Strategische Agenda Regio Amersfoort
In 2018 is gestart met een interactief proces om te komen tot een nieuwe regionale strategische agenda voor de Regio Amersfoort. Daarbij wordt gewerkt aan thema's in twee snelheden: een 'binnenbaan' en een 'buitenbaan'. In de 'binnenbaan' zijn de onderwerpen fietsverbindingen en regioprofilering in uitgebreide dialoogtafels besproken met diverse stakeholders. De uitkomsten van de dialoog uit de binnenbaan zijn op 20 december gepresenteerd op de regiodag.
De onderwerpen voor de 'buitenbaan' zijn eerst verkend bij de negen gemeenteraden en colleges. Op 13 november 2018 zijn door de gemeenschappelijke gemeenteraden de volgende onderwerpen geagendeerd voor de strategische agenda: de opgave voor de woningbouw (kwalitatief), de energietransitie, en de regionale arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal 2019 zullen de dialoogtafels voorstellen doen voor deze onderwerpen zodat deze in het derde kwartaal van 2019 met de gemeenteraden besproken kunnen worden.

Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
In 2018 zijn de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, de provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht een verkenning gestart naar scenario’s voor de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de regio Utrecht. Doel van de ROM is het verstrekken van investeringen gericht op sectoren en bedrijvigheid die maatschappelijke waarde hebben voor de stad. Met name investeringen die passen binnen het economisch profiel van de regio Utrecht Gezond Stedelijk Leven met de focus op groen, gezond en slim.

Verjaardag

Een bijzonder moment tenslotte deed zich voor in augustus 2018, toen het Koninklijk Huis aankondigde dat de Koning zijn verjaardag in 2019 in regio Amersfoort wilde vieren. Sindsdien zijn de voorbereidingen in volle gang, met grote betrokkenheid van vele partijen in stad en regio.