Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Belangrijke gebeurtenissen

Voldoen aan eisen van het Interbestuurlijk Toezicht
Elk jaar controleert de provincie in haar rol van Interbestuurlijk toezichthouder of de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) goed wordt uitgevoerd. Het is dit jaar voor het eerst dat Amersfoort het predicaat ‘adequaat’ heeft gekregen, de hoogste waardering die mogelijk is.

Strategisch VTH-beleid
Tot 2018 hadden wij jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) waarin prioriteiten worden gesteld m.b.t. de inzet van toezicht- en handhavingscapaciteit. Dit jaar is het HUP gecombineerd met een vergunningverleningsuitvoeringsprogramma. De uitvoering staat hierin centraal. Er is een nieuw VTH beleidsplan in voorbereiding waarin de visie op de uitvoering van de VTH-taken wordt beschreven. Wat vindt de gemeente belangrijk bij het verlenen van vergunningen, waar houdt zij voornamelijk toezicht op en welke handhavingsinstrumenten worden ingezet?