Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Belangrijke gebeurtenissen

Versterken van een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen.
Wij werken samen met de stad aan de Groenkaart als uitwerking van de Groenvisie. In 2019 stellen wij deze kaart vast. De Groenkaart brengt het stads- en buurtgroen in beeld. De waarden, het beleid en de opgaven. Het is input voor bescherming en ontwikkeling in omgevings- en wijkplannen. In 2019 werken wij in het kader van de Groenvisie het beleid uit voor groencompensatie.

Acties uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet:

  • Het bestemmingsplan met verbrede Reikwijdte voor Kattenbroek en Amersfoort Zuid is vastgesteld door de raad. Dit was een pilot in het kader van de Omgevingswet.
  • De Beleidswaardengenerator is opgeleverd. Dit is een database van al het bestaande beleid en regels in het fysieke domein.
  • Er is gestart met een aantal ICT-projecten die nodig zijn om straks te kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zo is bijvoorbeeld gestart met de aanbesteding voor de digitalisering van de bouwdossiers en RUD dossiers.
  • Er is een programmamanager aangesteld voor de implementatie van de Omgevingswet.
  • Wij hebben een bijdrage geleverd aan de organisatie van de provinciale omgevingswetdag.
  • Wij hebben inbreng geleverd in het koersdocument voor de Provinciale Omgevingsvisie en meegedacht over de eerste aanzet voor de Nationale Omgevingsvisie.
  • Wij hebben verdiepingssessies over de Omgevingswet georganiseerd voor collega’s en sessies met de raad.
  • In 4 sessies van kernteam, afdelingsmanagers, college en raad hebben wij de keuzen die nog gemaakt moeten worden over het ambitieniveau verkend. Daarbij gaat het om vragen als: wat laten wij los als gemeente en waarvoor houden wij regels?
  • Wij hebben het Implementatieplan opgesteld (dat in februari 2019 is vastgesteld door het College).

Westelijke Ontsluiting
In 2018 is het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting onherroepelijk geworden, na de afwijzing van de ingestelde beroepen.

Vastgestelde bestemmingsplannen
Verschillende bestemmingsplannen om ontwikkelingen (zoals (sociale) woningbouw),  mogelijk te maken zijn vastgesteld, zoals De Amerberg en Utrechtseweg 102, Uitwerkingsplan Mozartweg 40, bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid, uitwerkingsplan Laak 2 B Laakse Tuinen, Supermarkt Wiekslag). In totaal zijn er 21 bestemmingsplannen (inclusief uitwerkingsplannen, Waboprojectbesluiten en voorbereidingsbesluiten) vastgesteld.

Programma Stadshart:

Autoluwe binnenstad:
Met behulp van de methode “design thinking” is een proces met bewoners  en ondernemers uit de binnenstad georganiseerd  over de problemen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van verkeer in de binnenstad. Dat proces leverde drie aandachtspunten: Autoluwe binnenstad; fietsparkeren in binnenstad en vrachtverkeer voor de bevoorrading van winkels en horeca

Er is een kentekenonderzoek uitgevoerd naar de binnenstad. Op basis daarvan zijn twee sluiproutes  in beeld gekomen en maatregelen opgesteld. Na inloopavond in binnenstad voor deze maatregelen is gekozen voor een gesloten verklaring voor binnenstad.
Verschillende bijeenkomsten voor de bevoorrading in de binnenstad samen met partijen op zoek naar oplossingen om leefbaarheid te verbeteren en overlast te verminderen.

Lichtplan
In dit lichtplan schetsen wij kaders voor het gewenste licht in de binnenstad van Amersfoort. Het kunstlicht in Amersfoort gaat verder dan de openbare verlichting, wij hebben steeds meer te maken met etalageverlichting, beeldschermen in etalages, particuliere initiatieven en met het aanlichten van gebouwen. Dit plan moet antwoord geven op actuele vragen uit de stad, bijvoorbeeld over aanlichten, verlichte reclames en beeldschermen. Er zijn verschillende excursies georganiseerd om inwoners en ondernemers te betrekken bij het opstellen.

Bewegwijzering voetgangers
Er is in samenwerking met stakeholders uit het stadshart (VVV, bewoners, ondernemers en cultuurinstellingen) een analyse van de bewegwijzering in het stadshart gemaakt. Op basis van deze analyse is een plan gemaakt voor het plaatsen van totems met plattegronden en verwijsborden.
De totems en verwijspalen zijn geplaatst in het stadshart.

Herinrichting van entree van de kamp
De entree van de Kamp ter hoogte van de brug bij de Stier is in samenwerking met de Vrienden van de kamp heringericht. In november is de entree feestelijk geopend door de Vrienden van de Kamp.

Stationsgebied
Voor het ontwerpen van het Stationsplein zijn drie spoorcafés georganiseerd voor stakeholders en omwonenden. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fietstunnel als entree voor de fietskelder.

De Nieuwe Stad
Het ambitiedocument 2.0 voor De Nieuwe Stad is vastgesteld in de raad. De kavels zijn verkocht aan de ontwikkelaar (behalve kavel 3; Zandfoort ad Eem). Voor De Nieuwe Stad is een plan voor de openbare ruimte opgesteld.
De bouw van een nieuw kantoor aan de Oliemolenhof is gestart.
De ontwikkelaar heeft een plan gemaakt voor de woningbouwontwikkeling (ca 600 woningen) in De Nieuwe Stad en dit met een maquette gepresenteerd.

Hoogbouwvisie
Er is een concept Hoogbouwvisie vastgesteld. In deze concept hoogbouwvisie hebben wij gebieden aangewezen waarin wij hoogbouw willen aanmoedigen en gebieden waarin wij voorzichtig zijn met hoogbouw. Tevens wordt een hoogbouw effect rapportage voorgesteld waarmee plannen voor hoogbouw zorgvuldig beoordeeld kunnen worden op de invloed die ze op de omgeving hebben en de toegevoegde waarde die de plannen voor hoogbouw voor de stad kunnen hebben.