Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We streven naar een levendig en vitaal stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd voorzieningenaanbod.

Doorlopend

We stimuleren diversiteit in de wijken en werken aan voldoende doorstroming, in levensloopbestendige wijken met voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.

Doorlopend

We versterken onze identiteit, waarin de combinatie van moderne hoogwaardige architectuur en onze cultuurhistorie en monumenten een belangrijke rol speelt.

Doorlopend

We versterken een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen.

Doorlopend

We werken aan een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.

Doorlopend

We stimuleren en geven ruimte aan initiatieven om onze stad verder te ontwikkelen.

Doorlopend