Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Belangrijke gebeurtenissen

Werkgelegenheid is van groot belang voor het algehele woon-, werk- en leefklimaat. Om de balans tussen wonen en werken op peil te houden en zo een vitale stad te blijven, zetten we via meerdere lijnen in op het versterken van het economisch klimaat. Economische groei is geen automatisme, daar moeten we samen met partners aan werken. Onze Economische Agenda voor 2018 kende drie sporen:

  • Rode Loper: marketing, acquisitie, accountmanagement en dienstverlening
  • Werklocaties: vestigingsbeleid en aanpak leegstand
  • Regionale Stimulering: aanpak innovatie & duurzaamheid, aanpak onderwijs-arbeidsmarkt en stimulering toerisme

In 2018 zijn diverse resultaten geboekt. Per spoor lichten we er een paar uit:

Rode Loper: Opnieuw stijging aantal banen en ontvangst diverse buitenlandse delegaties
Het ambassadeursprogramma van het Amersfoort Business Team is in 2018 verder uitgebreid. Er waren in 2018 twee goed bezochte bijeenkomsten om de band met de stad en tussen bedrijven onderling te versterken. Ook de jaarlijkse regionale Rodeloperdag voor ondernemers was zeer goed bezocht. Het Business Team is daarnaast regelmatig ingezet om ambities van de gemeente uit te dragen richting ondernemers en instellingen. Een voorbeeld daarvan is de verbinding die is gelegd tussen ondernemers en sportverenigingen. In 2018 hebben we verder meerdere delegaties ontvangen uit China en ook is er een delegatie uit Zuid-Duitsland op bezoek geweest. De thema’s die daarbij centraal stonden waren Mobiliteit en Smart City.

Amersfoort is in 2018 op de kaart gezet als dé erfgoedstad van Nederland. Zo was onze stad in 2018 host van het Nationaal Monumenten Congres. Amersfoort huisvest  een groot aantal erfgoedbedrijven en –organisaties. We hebben ons ingezet om de stad positief in beeld te brengen bij andere instellingen binnen de erfgoedsector, zodat zij aan Amersfoort denken bij toekomstige verhuisplannen.

Werklocaties : Daling kantorenleegstand zet verder door
De daling van de kantorenleegstand zet door. De leegstand is in 2018 gedaald naar bijna 15% (19% in 2017). Deels is dit te wijten aan transformatie naar woningen, maar ook aan een aantrekkende kantorenmarkt. Wel bestaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de markt; het bestaande aanbod is vaak kwalitatief ondermaats en staat op minder courante plekken. Hierdoor dreigt op aantrekkelijke locaties schaarste te ontstaan. Transformatie naar woningbouw is daar dan ook minder gewenst. Op minder aantrekkelijke locaties is het nog steeds zaak om leegstand terug te dringen. Hierbij spelen zowel transformatie naar andere functies als acquisitie en marketing om bedrijven aan te trekken een rol. Bij de grote transformatie- en herontwikkelingsopgaven is de economische dynamiek van groot belang gebleken.

Bij de bedrijventerreinen is sprake van een fors aantrekkende markt. Bron van zorg is hier het beperkte en snel dalende aanbod van functioneel en modern-functionele bedrijventerreinen als ook het tijdelijk gebruik als bouwterrein voor de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken. Om een aantrekkelijke werkstad te zijn en blijven dient er immers voldoende ruimte voor economische groei te zijn. De stedelijke ambitie om in 2030 CO2-neutraal en circulair te zijn (afvalloze stad) heeft zich vertaald in een concreet plan van aanpak voor het CO2 neutraal maken van het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Op 8 november 2018 is de Samen Duurzaam Deal CO2 neutraal bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef ondertekend door de parkmanagementorganisatie De Wieken Vinkenhoef, Stedin en de gemeente. Voor deze duurzaamheidsaanpak is vanuit andere werklocaties veel belangstelling.

Regionale stimulering : Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs in de regio versterkt en meer buitenlandse investeringen
Om de regionale arbeidsmarkt te versterken werken we samen met werkgevers en onderwijsinstellingen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijk. We organiseerden verschillende netwerkbijeenkomsten en voor het derde jaar op rij stelde de gemeente subsidie beschikbaar vanuit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Daarmee zijn inmiddels 27 projecten gesubsidieerd waarin scholen en bedrijven intensief samen optrekken om jongeren op te leiden (8 projecten in 2018). Het Toekomstfonds gaf een impuls tot het starten van nieuwe initiatieven en de afgelopen jaren zijn veel positieve en aansprekende resultaten bereikt. Tientallen onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen binnen de projecten en in bijna alle gevallen wordt dit voortgezet na de subsidieperiode.

Met de Economic Board Utrecht werken we samen aan het versterken van de innovatiekracht van de regio. In juli maakte de commissie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bekend bijna 9 miljoen euro te reserveren voor een nieuw fonds voor MKB ondernemers in de Utrecht Region (Amersfoort maakt onderdeel uit van de Utrechtse regio). Het fonds is bedoeld voor bedrijven die nieuwe diensten en producten willen ontwikkelen op het gebied van Gezond Stedelijk Leven (Healthy Urban Living).

Buitenlandse investeerders zijn van belang voor de regio. Het levert nieuwe banen op, draagt bij aan de economie en versterkt de aansluiting op internationale netwerken. Om de slagkracht op het gebied van internationaal zaken doen te vergroten werken de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht de afgelopen jaren steeds meer samen. In 2018 is daartoe het Team Trade en Invest opgericht, dat zich richt op de acquisitie van buitenlandse bedrijven met een focus op ‘gezond stedelijk leven’. Het aantal investeringen van buitenlandse bedrijven in de regio Utrecht is in 2018 gestegen met 25 procent ten opzichte van 2017. Het gaat hierbij om 12 miljoen euro aan investeringen en 1050 banen.

Najaar 2018 hebben we met onze partners en de gemeenteraad de Economische Agenda geëvalueerd om te komen tot nieuwe economische speerpunten voor de komende jaren.