Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Indicatoren

Indicatoren

10.1.a

Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

101,6

99,2

98,5

99,3

103

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

In de lokale economie zijn er vier doelstellingen die zijn weergegeven in de opgenomen indicatoren.                                 

We streven naar een ontwikkeling van de werkgelegenheid in Amersfoort die gunstiger is dan het gemiddelde van Nederland en het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten (exclusief de vier grote steden).  We willen onze gunstige economische uitgangssituatie benutten (o.a. centrale ligging, bereikbaarheid, moderne werklocaties, aantrekkelijk woon- en leefklimaat, goed opgeleide beroepsbevolking, kenniseconomie).  Het betreft banen vanaf 1 uur per week. We streven naar een ontwikkeling voor Amersfoort die sterker is dan die in Nederland en de 100.000+ gemeenten. De tabel toont het indexcijfer, waarbij de situatie van 2009 op 100 is gesteld. De jaren hebben betrekking op de situatie in april. Vanaf april 2017 groeit de economie weer, wat goed te zien is in de groei van de werkgelegenheid. Actuele cijfers over Nederland en de 100.000+ gemeenten komen begin maart beschikbaar.

10.1.b

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland (2009=100)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

98,2

98,7

100,4

101,9

Bron:

Lisa, bewerking O&S

10.1.c

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 100.000+ gemeenten (2009=100)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

98,1

98,3

99,5

101,5

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

De ontwikkeling van de 100.000+ gemeenten is berekend op 26 100.000+ gemeenten. De 4 grootste gemeenten en Westland zijn daarin niet meegenomen.

10.1.d

Rapportcijfer tevredenheid ondernemersklimaat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

6,7

7

Bron:

Lexnova

Toelichting:

In de tweede plaats willen we een blijvend hoge tevredenheid bij ondernemers met de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Deze indicator laat ons zien of we onze economische randvoorwaarden op orde hebben, zodat ondernemerschap kan bloeien. De tevredenheid met het ondernemersklimaat zegt ons veel over de impact van onze eigen inzet.
In het onderzoek van 2018 gaven de ondernemers die geen accountmanager bij de gemeente gemiddeld een 6,8. Gezien de geringe respons moet dit cijfer als indicatief worden beschouwd. Het is daarom niet opgenomen in 2018.

10.1.e

Aantal banen per 1000 inwoners van 15-64 jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

841

811

800

801

825

800

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

In de derde plaats willen we een balans tussen wonen en werken. Het cijfer geeft het aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een verhouding van minimaal 800 banen per 1000 inwoner van 15-64 jaar. Dit werd in 2018 ruimschoots gehaald dankzij de groei van het aantal arbeidsplaatsen.  Zie Dashboard economie en arbeidsmarkt (www.amersfoortincijfers.nl). NB de indicator is ook opgenomen als verplichte indicator in het kader van de BBV, maar dan met een iets andere definitie (banen per 1000 inwoners van 15-74 jaar).

10.1.f

Positie op de sociaal-economische index

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5

4

4

4

3

Bron:

Atlas voor gemeenten

Toelichting:

In de vierde plaats willen we sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland. Het cijfer is gebaseerd op een benchmark van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Dit laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, opleidingsniveau, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere grotere gemeenten. Het cijfer van 2018 is gepubliceerd in 2018, maar gaat vooral over cijfers van 2017.
Streefcijfers: ‘top 5 positie’.  Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatie cijfers

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Bron

10.1.g

Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15-74 jaar

122,5

126,3

130,1

132,4

Lisa

10.1.h

% functiemenging

56,6

55,9

55,5

55,3

Lisa

10.1.j

Demografische druk in %

65,2

65,2

65,7

66

66

CBS

Toelichting verplichte indicatoren

10.1.g

Betreft aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. In Amersfoort is het aandeel relatief hoog in vergelijking met de steden van 100 - 300 duizend inwoners dat gemiddeld 111 vestigingen telt per 1000 inwoners van 15-74 jaar. De indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.

10.1.h

De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft  ook iets weer van een balans tussen wonen en werken. Amersfoort zit met de index op hetzelfde niveau als de gemeenten met 100 tot 300 duizend inwoners, maar iets hoger dan Nederland gemiddeld (=52,4%).

10.1.j

Het totaal aantal inwoners onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de inwoners van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een indicatie van de druk op de arbeidsmarkt. Hoe hoger het cijfer, des te meer inactieve jongeren en ouderen in verhouding tot de beroepsbevolking. De demografische druk is in Amersfoort relatief hoog in vergelijking met de gemeenten met 100 - 300 duizend inwoners, door een hoog aandeel jongeren.