Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Belangrijke gebeurtenissen

S mart City programma
Het Smart City-programma pakt maatschappelijke vraagstukken op en zoekt oplossingen waarin technologie en data een rol spelen. In 2018 startten de pilots ‘geluid meten’ en ‘luchtkwaliteit meten’ met sensoren, waardoor continue en real-time data beschikbaar kwamen. Inwoners worden betrokken bij het meten van luchtkwaliteit via ‘Meet je Stad’.

Op het open data-platform www.dataplatform.nl is het aantal datasets verder uitgebreid. Inwoners en bedrijven hebben hiermee eenvoudig toegang tot de open data van de gemeente. De gemeente ziet het belang van data bij het opstellen van beleid (‘datagestuurd werken’).

Ook is in 2018 samen met de gemeente Hilversum en de Economic Board Utrecht (EBU) onderzocht of een netwerk van ‘slimme lantaarnpalen’ (het smart city platform) kon worden aangelegd. Dit concept bleek technisch en organisatorisch haalbaar, maar vanwege verwachte hoge investeringen en risico’s heeft het College van B&W besloten het netwerk voorlopig niet aan te besteden.

In november was Amersfoort samen met de G5 (grote steden) in Barcelona op de Smart City World Expo om deel te nemen aan beurs en congres. De beurs is een belangrijke ontmoetingsplaats voor steden, landen en bedrijven die kennis willen uitwisselen over het toepassen van technologie.

Energieneutraal renoveren

Financiering VvE's
 In maart 2018 heeft de gemeente een intentieverklaring ondertekend om de verduurzaming van VvE-complexen te versnellen door hiervoor een vorm van gebouwgebonden financiering te ontwikkelen. Dit in samenwerking met het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), Economic Board Utrecht (EBU), het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), verschillende provincies en gemeenten, en de regio Eemland. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten niet of beperkt stijgen, is er behoefte aan leningen met een langere looptijd. Dit bleek alleen te lukken met volledige garantstellingen vanuit lokale en regionale overheden. Dit stond opschaling in de weg. Onder regie van NIA/Invest-NL is een rapport opgesteld waarin een oplossingsrichting is uitgewerkt, die is opgenomen in het Klimaatakkoord. Dit heeft in januari 2019 geleid tot een uitbouw van het NEF met de mogelijkheid voor VvE’s (met meer dan 10 appartementen) om een 30-jarige lening af te sluiten.

Circulaire Economie
Maart 2018 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2018 vastgesteld en zijn wij aan de slag gegaan om samen met ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te bouwen aan een Circulaire Economie in Amersfoort. Zo is voor de KeiStadLoods op Wieken-Vinkenhoef begin 2018 een consortium van bedrijven geselecteerd die in potentie synergievoordeel kunnen behalen. De komende tijd zal deze plek uitgroeien tot een broedplaats waar de principes van de circulaire economie in de praktijk worden gebracht met initiatiefnemers zoals De Stadswormerij en de Keistadhout.

Verder is de gemeente Amersfoort toegetreden tot Cirkelstad. Cirkelstad is een landelijk platform op het gebied van bouw, demontage en facilitaire dienstverlening waarbij deelnemers aan de hand van praktijkprojecten kennis en ervaring uitwisselen over circulair en inclusief bouwen. Dit proces wordt door Cirkelstad gefaciliteerd door het opzetten van de Kenniskring Circulaire Bouwagenda. Er is in 2018 een goede voedingsbodem gecreëerd voor ondernemers die aan de slag willen met circulair bouwen. De kenniskring is in de tweede helft van dit jaar gestart en telt nu al 14 actieve deelnemers in de verschillende schakels van de bouwkolom variërend van architect tot woningcorporatie, van projectontwikkelaar tot ingenieursbureau.