Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Indicatoren

Indicatoren

3.2.a

Het aantal saneringswoningen ten gevolge van wegverkeerslawaai

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

98

98

18

18

0

0

Bron:

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Toelichting:

Dit betreft woningen die geplaatst zijn op de zogenoemde A-lijst. Dit zijn woningen met een geluidbelasting in 1986 van 65 dB of hoger. De sanering van woningen op de A-lijst is afgerond.

3.2.b

Afvalscheiding

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

51

52

53

53

54

Bron:

Grondstoffenmonitor

Toelichting:

Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD -  Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl.                  

3.2.c

CO2-uitstoot door bedrijven

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

246

265

252

232

Bron:

Klimaatmonitor

Toelichting:

Het betreft de CO2-uitstoot van bedrijven en instellingen in Amersfoort. In de categorisering van de klimaatmonitor zijn dat de hoofdcategorieën Industrie, Landbouw en van de Gebouwde omgeving de commerciële en publieke dienstverlening.

3.2.d

CO2-uitstoot door woningen

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

241

245

223

218

Bron:

Klimaatmonitor

Toelichting:

Betreft de CO2-uitstoot door woningen in kiloton per jaar. Tot 2016 waren deze indicatoren gebaseerd op Energie in Beeld. Vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) zijn deze indicatoren gebaseerd op een andere bron, namelijk de Klimaatmonitor. Om een vergelijkbare reeks te hebben is voor de jaren vòòr 2016 nu ook de Klimaatmonitor gebruik. Deze getallen wijken daarmee af van de begroting van voorgaande jaren. De meest recente gegeven in de Klimaatmonitor zijn van 2016.                                 

3.2.e

Hoeveelheid opgewekte zonnestroom (MWh*1000)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

4,8

6,5

12,4

13,4

Bron:

Klimaatmonitor

Toelichting:

De hoeveelheid opgewekte zonnestroom in MWh*1000, omgerekend vanuit het opgestelde vermogen (1000 Wp opgesteld vermogen levert 900 kWh zonnestroom). De Klimaatmonitor is overgestapt op een andere manier van statistische verwerking. Het getal is berekend op basis van extrapolatie. Hierdoor wijken de getallen over 2016 en 2017 af van de begroting van voorgaande jaren. We verwachten dat het aantal zonnepanelen de komende jaren verder zal toenemen. Dit omdat zonnepanelen een goede investering zijn en consumenten ermee onafhankelijker worden van de energieleveranciers.                                     

Verplichte indicatoren

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting en Jaarrekening. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatie cijfers

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Bron

3.2.f

Hernieuwbare elektriciteit (%)

1,9

2,3

3,5

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

3.2.g

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

226

216

213

209

CBS

Toelichting verplichte indicatoren

3.2.f

Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. Er zijn nog geen gegevens bekend over 2017.

3.2.g

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).