Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Belangrijke gebeurtenissen

Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Doordecentralisatie

In 2017 heeft uw Raad besloten tot doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Dit onder de voorwaarde van fiscale neutraliteit.

Wij hebben overleg gevoerd met de Belastingdienst over de fiscale aspecten van de doordecentralisatie op het gebied van overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Inmiddels hebben wij overeenstemming met de Belastingdienst. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd indien de gemeente de economische eigendom van de bestaande gebouwen en terreinen niet overdraagt aan de coöperaties en hiervoor dus ook geen vergoeding ontvangt. Deze fiscaal-technische aanpassing van het raadsbesluit van 21 november 2017 houdt in dat de jaarlijkse bijdrage aan de coöperaties één op één wordt verlaagd met de kapitaallasten van de bestaande gebouwen en terreinen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de gezamenlijk vastgestelde ambities en uitgangspunten; alle afspraken over de uitvoering van de zorgplicht door de coöperaties blijven inhoudelijk ongewijzigd. Wat betreft de vennootschapsbelasting en btw geldt dat een beperkt bedrag van circa € 85.000,- per jaar wordt opgelegd aan de coöperaties voor de bijdrage over de werkelijk gemaakte bureaukosten.

Wat verder ongewijzigd is, is dat nieuwe investeringen in gebouwen en terreinen door de coöperaties na 1 januari 2019 zullen worden geactiveerd op de balans van de betreffende coöperatie. De dekking van de hieruit voortkomende lasten, grotendeels kapitaallasten, komt uit de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en de eigen bijdrage van de schoolbesturen.

Juridische overdracht drie schoolgebouwen
Met de schoolbesturen van PCBO, CorDeo en KPOA is overeenstemming bereikt over de juridische overname van de schoolgebouwen De Stek, De Parel en De Kinderhof. Op 1 april 2018 zijn deze overgegaan naar de schoolbesturen en daarmee vallen ze formeel onder de afspraken rond doordecentralisatie.

Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
De gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw aan het Thorbeckeplein 1 is gerealiseerd in 2018, waarna de vernieuwbouw en uitbreiding van start is gegaan. De planning is gericht op oplevering in de zomer van 2019 en ingebruikname met ingang van het schooljaar 2019-2020. Dit laatste in verband met afspraken met de projectontwikkelaar van de locatie Zangvogelweg 140 waar het Johan van Oldenbarnevelt tijdelijk is gehuisvest. Deze afspraken voorzien in een recht van verlenging van het gebruik tot uiterlijk 1 januari 2020, mits dit recht tijdig (vóór 1 maart 2019) is ingeroepen. Het inroepen van het recht stelt de verlenging veilig, maar betekent niet automatisch dat er ook recht van wordt gemaakt omdat de planning gericht is op ingebruikname aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Op basis van voorafgaand onderzoek is vastgesteld dat er asbest moet worden gesaneerd, zowel in het te slopen middendeel, als in de zijbeuken die worden gerenoveerd. In dat laatste geval is ook sprake van herstelwerkzaamheden na asbestsanering; deze lopen door tot in 2019. Met het schoolbestuur is de afspraak gemaakt dat zij de eindafrekening voor asbestsanering en herstelwerk na afloop in 2019 vergoed krijgen op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting.
Het schoolbestuur van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium, de Onderwijsgroep, heeft tegen de beschikking van 2018, gemaakt n.a.v. het raadsbesluit van 6 juni 2017 tot aanvullend krediet, beroep ingesteld bij de Rechtbank Utrecht. Het verschil van inzicht gaat over de toepassing van de index. Naar verwachting wordt de uitspraak in het 2e kwartaal 2019 bekend.   

Scholencomplex De Vosheuvel (Koningin Emmaschool, Dr. A. van Voorthuysenschool en Lasenberg)
De sloop van het schoolgebouw aan de Heiligenbergerweg 185 is gerealiseerd in 2018, waarna de vervangende nieuwbouw van start is gegaan. De planning is gericht op oplevering begin 2019 en ingebruikname per 1 maart 2019.

Praktijkschool De Baander
De uitbreiding van het schoolgebouw aan de Zangvogelweg 152 is gerealiseerd in 2018.

Accommodaties voor bewegingsonderwijs
Het schoolbestuur van de Bilalschool heeft najaar 2017 de vernieuwde school aan de Fahrenheitstraat 50 in gebruik genomen. Aansluitend heeft SRO voorjaar 2018 de bijbehorende gerenoveerde gymzaal aan de Woestijgerweg 187a in exploitatie genomen.

Leerlingenvervoer
De gemeenten hebben de taak om het doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer, effectief en efficiënt te organiseren en zo goed mogelijk af te stemmen op de beschikbaarheid van openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen in de regio. Uitgangspunten daarbij zijn: zelfredzaamheid, zorg en onderwijs zo dicht mogelijk bij het kind aanbieden en maatwerk daar waar openbaar vervoer of kleinschalige mobiliteitsoplossingen niet mogelijk zijn. Sinds de laatste aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2017 is stevig ingezet op contractmanagement. Er is onder meer een klachtenprotocol opgesteld en er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met scholen. Dit heeft geresulteerd in een betere samenwerking tussen de gemeente en de vervoerders wat de effectiviteit en efficiëncy van het leerlingenvervoer ten goede komt.