Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met alle 20 schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs aan functionele, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het proces zoals wij dat met de schoolbesturen zijn ingegaan, heeft geleid tot de overtuiging dat de vervangings- en renovatievraag alleen goed wordt opgelost als schoolbesturen onderling samenwerken en in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid willen nemen voor onderwijskwaliteit en onderwijshuisvesting. De schoolbesturen voor primair onderwijs werken na implementatie van de doordecentralisatie samen in de Coöperatie PO en de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de Coöperatie VO.
Sinds de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2017 werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het Signaleringsteam Amersfoort samen om dit vervoer te optimaliseren.

Verbonden partijen