Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Indicatoren

Indicatoren

5.2.a

Kwaliteit onderwijshuisvesting

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

Bron:

IHP/DDC

Toelichting:

Voor onderwijshuisvesting gelden geen realisatiecijfers en streefcijfers, maar gelden de afspraken in het kader van Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting.
Dit betekent dat de Coöperaties verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van de overeengekomen inhoudelijke prestatie-indicatoren voor onderwijshuisvesting op het gebied van bouwkundig, functioneel, duurzaamheid en beheer & exploitatie.
De Coöperaties verstrekken de gemeente periodiek informatie over de uitvoering.