Jaarstukken 2018

06 SPORT

Indicatoren

Indicatoren

6.1.a

% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

88

Bron:

Jongerenstadspeiling, O&S

Toelichting:

Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: 'Hoe vaak doe je in je vrije tijd aan sport buiten schooltijd?'. Deze vraag is gesteld aan alle respondenten die aangaven in het afgelopen jaar wel eens aan sport te hebben gedaan. De antwoordcategorieën waren (vrijwel) dagelijks, een paar keer per week, ongeveer een keer per week, een paar keer per maand, ongeveer een keer per maand en een paar keer per jaar. Het cijfer is herberekend zodat ook degenen die het afgelopen jaar niet hebben gesport in het cijfer zijn meegenomen. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2015 is niet statistisch significant. Dit wordt opnieuw gemeten in 2019. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.                                       

6.1.b

% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

72

72

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: 'Hoe vaak sport u?'. Deze vraag is gesteld aan alle respondenten die aangaven in het afgelopen jaar wel eens aan sport te hebben gedaan. De antwoordcategorieën waren (vrijwel) dagelijks, een paar keer per week, ongeveer een keer per week, een paar keer per maand, ongeveer eens per maand en één of een paar keer per jaar. Het cijfer is herberekend zodat ook degenen die het afgelopen jaar niet hebben gesport in het cijfer zijn meegenomen. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is statistisch significant. Dit wordt opnieuw gemeten in 2018. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.                                       

6.1.c

% senioren die voldoen aan de beweegnorm

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

73

66

Bron:

Gezondheidsmonitor GGD

Toelichting:

We streven er naar dat 66% van de senioren voldoet aan de beweegnorm in alle wijken. Op stadsniveau realiseren we de beweegnorm al, maar we willen dit ook in alle wijken afzonderlijk realiseren. De doelstelling van 66% laten we daarom staan waarbij we een vooruitgang willen realiseren in de wijken waar nog niet tenminste 66% van de senioren voldoet aan de beweegnorm. Alleen in het Soesterkwartier werd dit percentage in 2016 nog niet bereikt.
De beweegnorm: gedurende 5 dagen in de week minimaal een half uur matig intensief bewegen. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2016 is statistisch significnant. Dit wordt in 2020 opnieuw gemeten. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl.                                    

6.1.d

Aantal sterke en brede sportverenigingen

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5

7

8

11

11

10

Bron:

Sportnota Amersfoort F!t 2013

Toelichting:

Het gaat hier om verenigingen met een bestuurlijke continuïteit en een gezonde financiële huishouding. Ze onderscheiden zich van traditionele verenigingen door kenmerken zoals toegankelijk voor niet-leden, aanbod voor doelgroepen met een achterstand in sportdeelname, werken samen met scholen, de wijk en andere sportverenigingen.