Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Belangrijke gebeurtenissen

Verkoop en (her-)ontwikkeling gemeentelijk vastgoed
In 2018 is het eigendom van diverse gemeentelijke panden (o.a. Elleboogkerk en de boerderij en grond aan de Laan naar Emiclaer 2/2a) overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Diverse objecten (o.a. de Lichtenberglocatie van Meander, Zwembad Liendert en de onderwijslocatie Vosheuvel) uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn gesloopt, waarna herontwikkeling kan plaatsvinden.

Beheer gemeentelijk vastgoed
De gemeente en SRO hebben voor de periode 2015 – 2019 een raamovereenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Gemeente Amersfoort heeft daarmee het vastgoedbeheer op regiebasis uitbesteed met bijbehorende prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden jaarlijks herijkt en geactualiseerd. Eind 2018 is de samenwerking geëvalueerd. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de nieuwe raamovereenkomst die zal gelden vanaf 2020.  

De Nota Vastgoedbeheer 2017-2020 met hierin de strategische uitgangspunten in de vorm van 14 kaders is de leidraad voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering voor het gemeentelijk vastgoedbeheer. In de periode 2017-2020 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de beheerprocessen. Het collegebesluit om de sportaccommodaties kostendekkend te verhuren aan SRO is één van de maatregelen die hieruit voortkomt.

In 2018 is sportcomplex Amerena opgeleverd en direct verhuurd aan SRO. De parkeergarage onder de Amerena is verhuurd aan Parkeren Amersfoort BV. Het is een fraai en duurzaam sportcomplex geworden. Door de oplevering kunnen drie locaties (Zwembad Liendert, Sportfondsenbad en sporthal Schuilenburg) herontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw. Na oplevering van het sportcomplex zijn er nog diverse aandachtspunten naar voren gekomen die in overleg met de aannemer en SRO worden opgepakt.

Rijksmonument Flehite is gerestaureerd en de omliggende kade is gerenoveerd. Naast het achterstallig onderhoud aan het exterieur van het museum en het omzetten van de noodmaatregelen na verzakking van de kade naar een permanente situatie, hebben we ook geïnvesteerd in verduurzaming door het dak volledig te isoleren en er zijn voorzetramen geplaatst.