Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Belangrijke gebeurtenissen

De fiets staat centraal
Vanuit het Fietsplan “Amersfoort Fietst” werken we aan een fietsvriendelijke stad. We willen daarmee bereiken dat de fiets een belangrijke bijdrage levert aan het opvangen van de mobiliteitsgroei waar we als groeiende stad mee te maken hebben. Meer fiets betekent ook een bijdrage aan een schone en leefbare stad met vitale inwoners. Meer fiets bereiken we via de zogeheten “Bike Five”: een goed fietsnetwerk, goede fietsvoorzieningen, stimuleren van innovatie en distributie per fiets, vergroten veiligheid en vitaliteit en fiets in de hoofdrol.  Bij het uitvoeren van ons Fietsplan werken we samen met partners en stakeholders binnen en buiten de stad zoals de Provincie Utrecht , onze buurgemeenten binnen de Regio Amersfoort, afdeling Amersfoort van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Op acht kruispunten in de stad zijn verbeteringen aangebracht door betere detectie bij verkeerslichten, het vergroten van de opstelruimtes, het aanbrengen van wachttijdvoorspellers en het toevoegen van twee richtingen oversteekmogelijkheden. De drukke fietsoversteek Het Broek-Het Masker, onderdeel van de fietsroute Kattenbroek, is veiliger gemaakt. De rotonde Holkerweg-Paladijnenweg is opnieuw ingericht waardoor de verkeersveiligheid en het comfort voor de fietsers is verbeterd. Delen van de parallelweg Ringweg Kruiskamp en de Weg van de Vrijheid zijn ingericht als fietsstraat of fietspad. De planvorming voor fietsparkeren bij station Amersfoort is verder uitgewerkt, op de Kamp is een proef uitgevoerd om extra fietsenstallingen aan te bieden op een parkeerplaats, en op drukke fietsparkeerlocaties zijn fietsstewards ingezet. Ook is besloten om een fietstunnel aan te leggen in Hooglanderveen als onderdeel van de fietsroute Amersfoort Centrum - Vathorst - Nijkerk. Samen met de provincie Utrecht is de planvorming gestart voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Hiermee wordt ook het fietsverkeer op de middellange afstanden bediend. Initiatieven uit de stad worden ondersteund zoals het Keistadfestival en Fietscommunity 033opdefiets.

Ieder ongeval is er één te veel
Bij de (her)inrichting van wegen werken we volgens het concept Duurzaam Veilig. Op dit moment zijn er gelukkig geen Black Spots.  Een Black Spot is een plaats waar gedurende drie tot vijf jaar tien ongevallen (of vijf vergelijkbare ongevallen) zijn gebeurd. Naast een goede inrichting van de weg hebben we in 2018 ook ingezet op educatie en voorlichting om verkeersdeelnemers zich veiliger te laten bewegen in het verkeer. Voor ‘nieuwe Nederlanders’ zijn fietslessen georganiseerd. Voor senioren zijn fietsinformatiedagen gehouden gericht op veilig fietsen en opfriscursussen waarbij de kennis van verkeersregels aan de orde is geweest. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het programma Doortrappen doorontwikkeld welke onder meer is gericht op veilig fietsen door senioren. Door de toename van het aantal elektrische fietsen zijn dergelijke cursussen noodzakelijk.Daarnaast is samen met Veilig Verkeer Nederland een pilot op basisscholen in de wijken Liendert en Rustenburg uitgevoerd om de uitvoering van praktische verkeersexamens voor basisscholen laagdrempeliger te maken.

Leefbaarheid en duurzaamheid
In het kader van programma Stadshart is samen met bewoners en ondernemers uit de binnenstad gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Hierbij zijn drie aandachtsgebieden. Een autoluwe binnenstad, fietsparkeren in de binnenstad en vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkels en de horeca. In 2018 is de basis gelegd, in 2019 mogen maatregelen worden verwacht. Op de Hof is voor vrachtwagens een ‘Stop ’n Drop’ aangelegd waar vrachtwagens de koelunit tijdens het laden en lossen kunnen aansluiten zodat de motor uit kan. In het kader van schoner en efficiënter bevoorraden van de binnenstad is de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek getekend. Het verplaatsen van de taxistandplaats naar het Stadhuisplein loopt nog. Op basis van kentekenonderzoek zijn twee sluiproutes door de binnenstad in beeld gebracht en maatregelen met belanghebbenden besproken om het sluipverkeer tegen te gaan. Samen met onze regionale partners en het Rijk is onder de noemer Korte Termijn Aanpak gewerkt aan een programma aan maatregelen gericht op het stimuleren van alternatieven voor de auto. Dit wordt programma wordt in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook is de aanzet gegeven aan het omvormen van vergunninggebieden naar betaald parkeren en het invoeren van vergunningparkeren in een aantal buurten welke in 2019 tot besluitvorming en maatregelen gaan leiden.