Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Indicatoren

Indicatoren

9.1.c

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

6,5

6,4

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. De afname van 6,5 naar 6,4 is statistisch significant.
Wordt een keer per twee jaar in de oneven jaren gemeten. We streven voor de komende jaren  naar een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

9.1.d

% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

79

79

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Betreft het aandeel '(zeer) tevreden' of 'neutraal' is op het totaal van de antwoorden, exclusief 'weet niet/ n.v.t.'.
De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef en worden een keer per twee jaar gemeten in de oneven jaren.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren.