Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Indicatoren

Indicatoren

12.1.a

Netto schuldquote

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

78

57

60

53

72

Bron:

gemeente Amersfoort

Toelichting:

De indicator bruto schuldquote is vanaf Begroting 2016 komen te vervallen n.a.v. een wijziging in de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording.
Voor de netto schuldquote zijn geen vergelijkende cijfers 2013 en 2014 beschikbaar.

12.1.b

Netto gecorrigeerde schuldquote

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

64

57

58

52

50

Bron:

gemeente

Toelichting:

Een aantal indicatoren zijn we op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht op te nemen in onze begroting en jaarrekening.

Dat betreft de netto gecorrigeerde schuldquote (voorheen 'netto schuldquote') . Voorheen hadden wij zelf een bruto en een netto schuldquote gedefinieerd; die zijn vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) vervangen door de netto schuldquote en de netto gecorrigeerde schuldquote volgens de BVV. Vanaf jaarrekening 2015/begroting 2016 is er dus sprake van een andere definitie en een trendbreuk.

Het betreft voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen in mei.

12.1.c

Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

12,4

23,8

10,7

24,07

16,5

Bron:

gemeente

Toelichting:

Het structurele begrotingssaldo geeft aan in welke mate onze structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Een positief getal betekent dat we meer structurele baten dan structurele lasten hebben.

12.1.d

Weerstandsratio

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2,2

2,6

2,5

2,1

2,7

Bron:

gemeente

Toelichting:

De weerstandsratio  (voorheen 'weerstand') is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Deze ratio moet groter of gelijk zijn aan 1. In dat geval is de beschikbare weerstandscapaciteit minstens even groot als de benodigde.

Verplichte indicatoren

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Deze worden ook genoemd in de paragraaf lokale lasten.

Realisatie cijfers

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Bron

12.1.e

Woonlasten eenpersoons huishoudens

587

592

643

646

668,81

gemeente Amersfoort, afd. Belasting

12.1.f

Woonlasten meerpersoons huishoudens

634

638

693

697

719

gemeente Amersfoort, afd. Belasting

12.1.g

Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=

222

218

223

234

253

gemeente Amersfoort, afd. Belasting

Toelichting verplichte indicatoren

12.1.e

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
De bedragen wijken iets af van de bedragen die op www.waarstaatjegemeente.nl zijn opgenomen.
Voor 2019 bedragen de gemiddelde lasten 689,28 euro.   (bron: Jan Bos, afd. Belastingen)                  

12.1.f

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
De cijfers wijken iets af van de bedragen die in www.waarstaatjegemeente.nl zijn opgenomen.   
Voor 2019 bedragen de gemiddelde woonlasten voor meerpersoons huishoudens € 742,=                     

12.1.g

De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop).
Het bedrag voor 2018 betreft de peildatum taxatie 1-1-2017.
Voor 2019 (peildatum 1-1-2018) geldt een gemiddelde WOZ-waarde van 280.000 euro.