Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij maken een reëel, materieel en structureel sluitende meerjarenbegroting.

Uitgevoerd

Wij maken een inzichtelijke begroting en jaarrekening en nemen de aanbevelingen van de provinciale toezichthouder en accountant daartoe over.

Uitgevoerd

Op het gebied van de gemeentebelasting hebben we de volgende doelstellingen: - De riool- en afvalstoffenheffing en de overige leges/retributies/tarieven zijn maximaal kostendekkend.

Uitgevoerd

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met het benodigde voorzieningenniveau van de stad.

Uitgevoerd

We zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen (liquiditeitenbeheer).

Uitgevoerd

Onze weerstandsratio is van voldoende hoog niveau (groter dan één) om eventuele risico's op te vangen wanneer die zich voordoen.

Uitgevoerd

We maken een transparante begroting.

Uitgevoerd