Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Belangrijke gebeurtenissen

Bestuurlijke ontwikkeling en samenwerking met de stad
Het programma Bestuurlijke Ontwikkeling is geëvalueerd. Deze evaluatie is in 2018 afgerond. Raad, college en inwoners hebben aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen. Naar aanleiding van de aanbevelingen en de Motie Participatie verankerd is o.a. het proces van Starten voor de Start verder ingevoerd in de hele organisatie (zie de tekst hiervoor onder het deelprogramma 'Algemeen Bestuur'). De opbrengst van de evaluatie is te vinden in het e-magazine.
Faciliteren van bewonersinitiatieven
Voor het faciliteren van bewonersinitiatieven zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop binnen de organisatie wordt samengewerkt om het ondersteunen van bewonersinitiatieven te verbeteren. Ook is samen met inwoners (initiatiefnemers) in een gemengde werkgroep een start gemaakt met de verkenning van het thema commons/right to challenge.
Versterken vaardigheden
Met de interne leerkring vakmanschap in participatie is ingezet op het versterken en ontwikkelen van vaardigheden van ambtenaren gericht op samenwerking met de stad. Verder zijn interne trainers getraind om in 2019 de training Werken met Netwerken opnieuw te kunnen verzorgen.
Broedplaatsbijeenkomsten
In opdracht van de gemeente zijn in 2018 door Bewoners033 weer 4 broedplaatsbijeenkomsten georganiseerd. Extra aandacht is door bewoners033 besteed aan het vergroten van zichtbaarheid en vindbaarheid van ondersteuning voor inwoners, om van de realisatie van hun initiatief een succes te maken. Hiervoor is elke maand een inloopspreekuur.
Stimuleringssubsidies
In de aanbesteding van het welzijnswerk aan Indebuurt033 zijn doelstellingen opgenomen ten aanzien van bewonersinitiatieven en is expliciet aangegeven dat een deel van het budget daarvoor beschikbaar moet zijn. Daarnaast zijn er diverse andere subsidies waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken, zoals het Buurtbudget (dat wordt uitgevoerd door wijkbewonersteams), het toekomstfonds Duurzaamheid en een subsidie voor Sport en Bewegen.