Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Belangrijke gebeurtenissen

Herinrichting Heideweg en Van Tuyllstraat (Hooglanderveen)
In 2018 was de herinrichting van de Heideweg en Van Tuyllstraat in voorbereiding. De aanleiding was het aanleggen van een extra regenwaterriool en de slechte kwaliteit van de verharding. Een werkgroep van bewoners heeft, ondersteund door een bureau, een ontwerp voor de herinrichting van beide wegen gemaakt. Uitgangspunt is het benadrukken van het dorpse karakter en identiteit van Hooglanderveen. De twee wegen zijn als één doorlopende ‘dorpsstraat’ van Hooglanderveen bekeken. Beide wegen krijgen dezelfde inrichting en hoogwaardige uitstraling met gebakken rode klinkers in de rijbaan én in de trottoirs. Ook de openbare verlichting wordt vervangen, waarbij ook aanliggende straten worden aangesloten op het nieuwe gemeentelijke verlichtingsnet.
De werkgroep wilde graag meer groen in de straat, maar de openbare weg biedt hiervoor geen ruimte. Zij kwamen met het idee om bomen in de voortuinen te planten en hiervoor bleken veel enthousiaste bewoners te vinden. Er zijn in het najaar op deze manier 39 bomen geplant. Door deze bijzondere vorm van samenwerking krijgt de straat toch een groener uiterlijk en wordt bijgedragen aan een groener Amersfoort.
De aanbesteding voor de uitvoering is inmiddels gestart, de uitvoering van het werk begint in het voorjaar van 2019.

Vervanging riolering Kruiskamp en Methorststraat
Medio 2018 is de uitvoering van de herinrichting van de straten Kruiskamp en Methorststraat gestart. De aanleiding was het vervangen van de gemengde riolering en de aanleg van een extra regenwaterriool. Met de meeste woningeigenaren zijn afspraken gemaakt voor het afkoppelen van de regenpijp van de riolering en het aansluiten op het regenwaterriool. Het hemelwater wordt afgevoerd via twee extra lozingspunten op de stadsgracht bij de Scheltussingel. In de voorbereiding heeft een aantal bewoners, samen met een adviesbureau, een ontwerp voor de herinrichting van beide straten gemaakt. De herinrichting van de Kruiskamp is gereed en in 2019 wordt de Methorstraat uitgevoerd.  


Foto: rioleringswerkzaamheden in de straat Kruiskamp.

Bewonersinitiatief Pauwstraat
De Amerikaanse eik op het pleintje aan de Pauwstraat was al enkele jaren ziek en moest daarom worden gekapt. Deze boom is in 1945 door de buurt geplant om ons te herinneren aan de bevrijders van de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben de buurt hierover geïnformeerd en gevraagd mee te denken over een nieuwe boom. Normaliter planten wij bomen met een omtrek van 16-18 cm, maar bij het herplanten van een dergelijke bijzondere boom kiezen wij vaak voor een grotere boom van maximaal 30 cm. De buurt heeft echter de wens geuit om een zo groot mogelijke boom terug te plaatsen. Gekozen is voor een moeraseik met een omtrek van 90-100 cm. Om deze boom te bekostigen heeft de buurt zelf geld ingezameld met allerlei acties, zoals een buurtfeest met een dienstenveiling. Ook worden van de zieke boom plakken hout gezaagd voor hergebruik. Wij vinden dit een prachtig buurtinitiatief en doordat het de buurt gelukt is om € 4.000,- in te zamelen, hebben wij de gewenste boom samen met de buurt geplant.

  
Foto: de moeraseik wordt geplant onder grote belangstelling van de bewoners Pauwstraat.

Bewonersinitiatief Hinderstein
Langs het water van de Abraham Blankaartsingel ter hoogte van Hinderstein bevond zich een totaal versteend pleintje aan het water. Er ontbrak beplanting zowel op het pleintje als in het water. Jongeren zitten hier te chillen en door het weerkaatsen van het geluid ervaren omwonenden geluidsoverlast. Zij hebben bij ons een verzoek ingediend om het pleintje te verfraaien en hebben daarvoor een plan gemaakt met behulp van een aannemer uit ons raamcontract zelfbeheer. Door de harde betonnen zijmuren met groen aan te kleden en een boom op het pleintje te planten wordt een aangename, groene ontmoetingsplek gerealiseerd voor jongeren en omwonenden. De beplanting zorgt ervoor dat geluid richting de bebouwing wordt gedempt. Door het water te voorzien van drijvende waterplanten en de plasbermen te beplanten met mooi bloeiende moerasplanten wordt het water verlevendigd en uitnodigend voor insecten, zoals libellen en vlinders. Ook het beeld vanaf de singel en de bebouwing van Hinderstein wordt door de bloeiende moerasplanten en waterlelies verfraaid. Tijdens de Boomfeestdag op 13 maart 2019 plant de wethouder Stedelijk Beheer, Groen en Klimaatadaptatie de boom in de door de bewoners gemaakte verhoogde plantenbak.

Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte is een schimmel die ervoor zorgt dat er takken van de es afsterven. De ziekte tast een steeds groter deel van de boom aan. Dit is onder andere te zien aan een verkleuring van de bast. Door de essentaksterfte kunnen de takken afbreken en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Niet alle essensoorten zijn even gevoelig voor deze ziekte.

In 2018 hebben wij 1773 essen gesnoeid. Daarbij hebben wij afgestorven takken dikker dan 4 cm verwijderd, omdat deze een veiligheidsrisico vormen. In het voorjaar van 2019 worden 247 ernstig aangetaste essen gekapt. Op de locaties waar essen worden verwijderd planten wij nieuwe bomen. Voor de keuze van nieuwe bomen en de plek passen wij de bomenleidraad toe; “de juiste boom op de juiste plek”. Alle te vervangen essen worden opgenomen in de raamovereenkomst voor bomen, zodat de kwaliteit van de ondergrondse groeiruimte wordt gewaarborgd.
Ook in 2019 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van essentaksterfte in de stad. Uit inspecties moet blijken of er meer bomen in de hogere risicoklassen vallen. Omdat er geen remedie tegen deze ziekte is, moet rekening gehouden worden met voortijdige uitval van deze bomen. Versneld verwijderen van zieke essen leidt tot onvoorziene uitgaven. De kosten voor het verwijderen en nieuwe aanplant zijn nog niet geraamd.

Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop
Ook in 2018 is de JDK weer bestreden door het injecteren van een glyfosaatoplossing. De behandeling van 2018 heeft een flinke deuk geslagen in het areaal zowel in oppervlakte als vitaliteit van de planten. Er is zo’n 30.000 m2 behandeld in de openbare ruimte. Ten opzichte van 2017 zijn de stengels veel kleiner en minder in aantal per m2. Wij hebben bij 147 particulieren in de tuin de JDK bestreden, dit is een halvering van het aantal dat zich heeft aangemeld in 2017. In totaal is 1,3 kg zuivere glyfosaat gebruikt in de gehele gemeente voor de bestrijding van de JDK. Ook de uitvoeringskosten zijn sterk gereduceerd. In tegenstelling tot 2017 is dit jaar het werk op urenbasis afgerekend. Dit, in combinatie met de afname van de oppervlakte, resulteert in een halvering van de uitvoeringskosten naar zo’n € 60.000.

Foto: Uitloper waarvan de stengel vorig jaar behandeld is. Nu is het een dun stengeltje en het blad is vervormd.   

Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten
Vanaf 2018 tot en met 2021 planten wij op 4.000 locaties in de stad bomen en/of verwijderen wij stobben. Wij hebben drie aannemers gecontracteerd die via deelopdrachten de benodigde werkzaamheden uitvoeren. De eerste opdracht is in oktober 2018 uitgeschreven met als resultaat dat de eerste 140 bomen geplant zijn. Via de gemeentelijke website en een speciale bomenkaart kunnen Amersfoorters zich laten informeren over het project en het verloop ervan volgen. Door alleen op verzoek te wijzigen in de soort of locatie van de boom kan er vlot worden doorgewerkt. De kosten van het project dekken wij uit het Bomenfonds. Door gebruik te maken van een raamovereenkomst worden de kosten niet overschreden. Voor 2019 geven we tenminste 900 locaties in opdracht, deze locaties bestaan uit groeiplaatsen en nieuwe bomen maar ook plekken waar wij alleen de boomstobbe verwijderen.

  

Foto: De aannemer maakt de groeiplaats voor de nieuwe boom.