Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Indicatoren

Indicatoren

3.1.a

% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

64

64

Bron:

Stadspeiling O&S

Toelichting:

% inwoners (18-84) dat (zeer) tevreden is over het algemeen onderhoud van de wijk. Dit is het percentage ‘(zeer) tevreden’ op het totaal van de antwoorden ‘(zeer) tevreden’, ‘neutraal’ (28% in 2017), ‘(zeer) ontevreden’ (7%) en ‘weet niet/geen mening’ (1%). Het percentage inwoners dat tevreden is met het onderhoud van de wijk van 2017 komt overeen met het streefcijfer voor dat jaar. Dit wordt in 2019 opnieuw gemeten.                                 

3.1.b

Fysieke kwaliteit

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

6,1

6,3

Bron:

Stadspeiling O&S

Toelichting:

De fysieke kwaliteit is een schaalscore die varieert van 0 tot 10.  Het is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat er sprake is van zwerfvuil, graffiti, hondenpoep en vandalisme in hun buurt.  Als een bewoner vindt dat zwerfvuil 'vaak' voorkomt in de buurt, krijgt het een 0, ‘soms’ wordt vertaald als 5 en ‘nooit’ wordt een 10. Het gemiddelde van alle scores van de vier aspecten geeft de schaalscore weer. Het is dus geen rapportcijfer! Het cijfer is gebaseerd op een steekproef. De verbetering van de fysieke kwaliteit in 2017 is 'statistisch significant', d.w.z. de kans dat de toename door toeval komt is kleiner dan 5%. Wordt in 2019 opnieuw gemeten.