Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Bij het beheer van de stad werken wij samen met onze verbonden partijen Amfors aan het dagelijks wijkonderhoud en met ROVA aan de afvalinzameling en enkele specifieke beheertaken, zoals onderhoudswerkzaamheden aan kolken en riolering en sneeuw- en gladheidsbestrijding.
Daarnaast werken wij samen met Waterschap Vallei & Veluwe, woningcorporaties, diverse aannemende partijen, vrijwilligers Valleikanaal, vrijwilligers Park Schothorst, bewoners via samenwerkingsovereenkomsten en diverse belangenverenigingen, zoals de Vrienden van het Waterwingebied, de Stichting Elisabeth Groen en de Participatiegroep 'In gesprek over Nimmerdor'.

Verbonden partijen

NV ROVA Holding

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met NV ROVA Holding en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.