Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Belangrijke gebeurtenissen

Op 17 januari 2017 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) vastgesteld. Dit programma is samen met de stad tot stand gekomen en beschrijft hoe alle partijen rondom jeugd en onderwijs ervoor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden is. Het UPJO is halverwege de looptijd (eind 2018) geëvalueerd. Uit deze tussentijdse evaluatie blijkt dat we goed op weg zijn om de doelen in 2020 te halen. Om alle mooie voorbeelden waarin Amersfoortse partners in het onderwijs- en jeugdveld samenwerken voor het voetlicht te brengen, wordt een Inspiratiemagazine samengesteld.
Het UPJO is een breed programma, dat uitmondt in tal van activiteiten. Hieronder een paar highlights:

In 2018 is veel aandacht besteed aan preventie kindermishandeling. We willen professionals optimaal toerusten om adequaat te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Partners in de stad hebben het initiatief genomen om een stadsbrede bijeenkomst te organiseren, waarin praktijkervaringen worden gedeeld.

In 2018 is samen met het onderwijs en de regiogemeenten verder vormgegeven aan de samenwerkingsagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd.

Aan alle basisscholen, speciale basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO zijn wijkteamleden verbonden. In het primair onderwijs nemen de wijkteamleden sinds 2015 deel aan de ondersteuningsteams (een team verbonden aan school waarin met ouders gekeken wordt wat voor extra ondersteuning een kind nodig heeft). Uit de evaluatie in 2018 blijkt dat de teams door alle professionals als zeer waardevol worden ervaren en dat er behoefte is aan uitbreiding van de teams met leerplicht, ggd jeugdartsen en kinderopvang in kunnen deelnemen. In 2019 worden de teams doorontwikkeld naar integrale teams.

In het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn vanaf 2017 brugfunctionarissen vanuit de wijkteams actief. Op een aantal scholen loopt dit goed en leidt dit tot projecten, zoals de onderschoolse behandeling op de praktijkschool de Baander. Op een aantal scholen werkt het nog niet optimaal. In het MBO zijn de brugfunctionarissen gestart met ingang van het schooljaar 2018/2019 en zal een eerste evaluatie in 2019 volgen. Alle betrokkenen geven aan dat de brugfunctionaris een belangrijke schakel is voor docenten, leerlingen en ouders (zie voor jeugdzorg in het onderwijs ook programma 4).

Projecten waarbij meer structurele inzet van preventie en vroegtijdige jeugdhulp in het onderwijs en een betere aansluiting (efficiëntere inzet van middelen gericht op de ontwikkeling van een kind) tussen kinderopvang, zorgcentra, inzet van specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal onderwijs in 2018 in Amersfoort zijn:
- Onderschoolse dagbehandeling Michaelschool (sbo)
- Jonge risico kind Kingmaschool (sbo)
- Parkklas van de Van Voorthuysenschool
- Integraal kindcentrum van het Scala
- BSO extra
- Onderschoolse behandeling De Baander
- Onderschoolse behandeling Dr. van der Hoeveschool (sbo)

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de poortwachtersfunctie dyslexie voor de regio Amersfoort concreet ingevuld in samenwerking met het primair onderwijs en zorgaanbieders (Dyslexiezorg regio Amersfoort. In 2018 is in de regio Amersfoort een convenant dyslexie gesloten waarin het optimaliseren van de keten voor dyslexiezorg tussen onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten centraal staat. Het convenant is opgesteld door de regionale ontwikkeltafel dyslexie die bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband primair onderwijs, inkooporganisatie jeugdzorgregio Amersfoort en gecontracteerde aanbieders van dyslexiezorg. Dit convenant treedt in werking met ingang van schooljaar 2018-2019.

Thuiszitterspact

Enkele concrete resultaten zijn: In juni 2018 is de aftrap van de nationale thuiszittersweek in Amersfoort (Aftrap) gehouden en is het regionale Thuiszitterspact naast de regio gemeenten Amersfoort en de samenwerkingsverbanden ook ondertekend door de GGD Utrecht en het MBO. In september 2018 is een nieuwe integrale werkwijze gestart voor vrijstellingen van de leerplicht voor kinderen die vanwege psychische of lichamelijke oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen, nl de Beoordelingstafel. Deze aanpak is nieuw in Nederland en is gezamenlijk met de ketenpartners opgesteld.
Door de invoering van de AVG is de uitvoering van het in beeld brengen van de thuiszitters in 2018 tijdelijk stilgelegd. Landelijk wordt gewerkt aan een oplossing.  
Voor het schooljaar 2018/2019 is een tijdelijke voorziening voor hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar in Amersfoort die thuiszitten. Zij zijn vastgelopen binnen het onderwijs en kunnen zo tijdelijk in de zorg worden opgevangen om daarna weer in het onderwijs door te kunnen. Het streefdoel is om de zorg binnen de Da Vinci Eemland in samenwerking met SWV De Eem een geïntegreerde zorgklas en ambulante zorg in het gezinssysteem vorm te hebben gegeven, zodat een aparte zorgvoorziening niet meer nodig is.
Op allerlei fronten is gewerkt aan het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Dit varieert van het organiseren van laagdrempelige ouderbijeenkomsten op kinderopvang, scholen of in de wijk tot individuele ondersteuning aan ouders die nieuw in Nederland zijn. Succesvol waren de vaderschapsdebatten, waarin vijf groepen vaders met een migratieachtergrond een training volgden over opvoeden in twee culturen.
In 2018 zijn 3 nieuwe Young Leaders groepen gestart. In het kader van Young Leaders krijgen Amersfoortse jongeren de kans om hun competenties te ontwikkelen en zich in te zetten voor leeftijdsgenoten in de wijk. Dankzij een landelijke subsidie 'maatschappelijke diensttijd' kan dit project in 2019 worden gecontinueerd.
In 2018 is het programma ‘Kunst aan de start’ ontwikkeld, om vaardigheden rond taalontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren bij peuters van 2-4 jaar via dans, beeldende kunst en muziek.

Binnen de aanpak Voortijdig School Verlaten is in 2018 met name geïnvesteerd in extra begeleiding van kwetsbare jongeren tijdens hun stage om uitval te voorkomen. Daarnaast zijn op verschillende manieren jongeren geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt. Er waren sollicitatietrainingen en beroepenvoorlichtingen in het voortgezet onderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs is binnen een pilot een profiel ontwikkeld dat iedere jongere opstelt ten behoeve van werkgevers. Nu wordt gewerkt aan het opnemen van deze werkwijze binnen het onderwijscurriculum van verschillende onderwijsstromen.
Het aantal 'bibliotheken op school' is in 2018 gegroeid van 17 naar 20. De samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs breidt zich steeds verder uit. Er zijn gezamenlijke projecten in de kinderopvang, op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op het mbo.

Key2Jongerenmonitor
De applicatie voor de leer- en kwalificatieplicht [Key2Jongerenmonitor] voldoet niet aan de eisen en wensen van de gebruikers. Daarom is een aanbestedingstraject gestart voor de vervanging. Na marktverkenning en het ontvangen van een aantal demo’s is rond de kerst aan drie mogelijke leveranciers een offerteuitvraag gestuurd. Het doel is om de nieuwe applicatie voor de start van het volgende schooljaar in gebruik te nemen.