Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Indicatoren

Indicatoren

5.1.a

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

92

96

95

98

99

Bron:

GGD Utrecht

Toelichting:

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is de extra ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 6 jaar in hun (taal)ontwikkeling. Het doel is (doelgroep)peuters voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie wordt gegeven in de peuteropvang en kinderopvang door pedagogische medewerkers die geschoold zijn in erkende methodes.       Amersfoort voldoet ruim aan de norm van de onderwijsinspectie die stelt dat 90% van de doelgroepkinderen moet deelnemen aan voorschoolse opvang. Als gemeente streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van kinderen met een risico op (taal)achterstand. Of kinderen gebruik maken van voorschoolse educatie blijft uiteindelijk een keuze van de ouders. We zien hierbij dat 99% van de VVE geindiceerde kinderen daadwerkelijk gebruik maakt van de extra ondersteuning.

5.1.b

% scholen onder basistoezicht van Onderwijsinspectie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

98

98

98

100

100

Bron:

Onderwijsinspectie

Toelichting:

Percentage van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs dat onder basistoezicht staat van de onderwijsinspectie. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.
We streven naar 100% kwalitatief voldoende onderwijs in Amersfoort.

5.1.c

% voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1,9

1,8

1,9

1,6

Bron:

DUO

Toelichting:

Voortijdig schoolverzuim proberen we te voorkomen, de verdere daling van het % schoolverlaters heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.1% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2017-2018 worden binnenkort gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

5.1.f

Absoluut verzuim

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

4

1,46

Bron:

DUO

Toelichting:

Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar. In Amersfoort was dit 1.46 in 2017 en bij andere grote gemeente 2.51.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording van het Rijk.  Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op ‘overstapmomenten’, dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

5.1.g

Relatief verzuim

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

25

19

Bron:

DUO

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen. We doen dit vanuit het programma VSV.

De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.