Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Indicatoren

Indicatoren

8.1.a

Rapportcijfer buurt/woonomgeving

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

7,3

7,4

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

De indicator is gebaseerd op een steekproef uit de Stadspeiling, onderdeel Leefbaarheid en Veiligheid. Deze wordt in de oneven jaren in het najaar gehouden onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.

"Wat is het oordeel over uw buurt / woonomgeving? Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed)." De toename in 2017 is statistisch significant. Dat wil zeggen dat de kans dat de toename door toeval komt kleiner is dan 5%.
Voor meer informatie, zie de Stadspeiling Leefbaarheid en Veiligheid 2017 of de Wijkatlas.

8.1.b

Schaalscore sociale cohesie (0-10)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

6,4

6,3

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

De Stadspeiling, onderdeel Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de oneven jaren in het najaar gehouden onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.

Het betreft een schaalscore (geen rapportcijfer!) dat aangeeft in welke mate sprake is van sociale samenhang in de buurt. De score is gebaseerd op vier stellingen:
- ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt
- ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid
- de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks
- de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om
Om een indruk te krijgen van dit cijfer: met de eerste stelling ('ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt") was 68% het eens en 9% het oneens in 2017. De rest is neutraal of weet het niet. De afname in 2017 is statistisch significant.

Voor meer informatie, zie de Stadspeiling Leefbaarheid en Veiligheid 2017 of de Wijkatlas.

8.1.c

% betrokkenheid bij buurt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

35

34

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

De Stadspeiling, onderdeel Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de oneven jaren in het najaar gehouden onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.
Percentage Amersfoorters dat het eens is met de stelling 'de bewoners in deze buurt voelen zich betrokken bij de buurt' op het totaal van de antwoorden (helemaal) eens (=22% in 2017), neutraal (=43%), (helemaal) oneens (=33%) en 'weet niet/geen mening' (=2%). De afname in 2017 is niet statistisch significant.