Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Samenwerking

Samenwerkingspartners


We werken samen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in straat, buurt en wijk met bewoners(groepen), ondernemers, onderwijsinstellingen, Indebuurt033, politie, woningcorporaties, (sport)verenigingen, kerken en moskeeën.

Om goed te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen voeren we regie op het gebiedsgericht samenwerken aan sociale, fysieke en veiligheidsopgaven. We organiseren in- en externe netwerken. Daarnaast zijn we aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten die door wijkpartners worden georganiseerd.

Verbonden partijen