Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor een goede erfgoedzorg werken wij nauw samen met de stad en met onze ‘erfgoedpartners’. Monumentenzorg en Archeologie kennen een breed draagvlak in de samenleving en de waardering voor de historische stad is groot. Om onze doelstellingen op dit gebied te bereiken is een goede en intensieve samenwerking met inwoners en partijen uit de stad noodzakelijk. Initiatieven vanuit de stad die aansluiten bij onze doelstellingen willen we waar mogelijk omarmen en faciliteren.
De monumenteneigenaren in de stad ondersteunen wij bij de instandhouding van hun erfgoed met informatie, adviezen en procesbegeleiding, gericht op de historische, bouwtechnische, procedurele en financiële aspecten en mogelijkheden. Betrokken en goed geïnformeerde monumenteneigenaren vormen de basis voor een aantrekkelijke historische stad.
Regelmatig voeren wij overleg met externe erfgoedpartners, zoals de Stichting Archeologie Amersfoort, de AWN (amateurs in de archeologie), Siesta, de Oudheidkundige Vereniging Flehite, Stadsherstel Midden-Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Monumentenwacht Utrecht, Nationaal RestauratieFonds (NRF), provincie Utrecht, Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM), Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht (STAMU) enzovoort. Binnen de gemeente werken de erfgoedpartners nauw samen in de Erfgoedconnectie.
Archeologie werkt samen met gemeenten in de regio op het gebied van beleid en uitvoering. Dit gebeurt op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Nu al hebben wij een overeenkomst met Leusden, Soest en Bunschoten. Wij streven naar uitbreiding van het aantal buurgemeenten waar we zo’n overeenkomst mee hebben.
Door samenwerking met de stad bevorderen wij participatie. Denk hierbij aan amateurverenigingen, vrijwilligers en organisaties als de Waterlijn en het Gilde.

Door het bevorderen van de kennis bij deze instanties (publicaties als 'Kroniek', Jaarboek Flehite, het boek over Zuiderhoek, en ook lezingen, deelname aan de Open Monumentendagen en aan de jaarlijkse Erfgoedweek voor middelbare scholieren) worden de aantrekkelijkheid en de historische waarden van Amersfoort breed uitgedragen. 

Verbonden partijen