Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Belangrijke gebeurtenissen

Rekenkameronderzoek
In 2017 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiency van de wijkteams. Hierop heeft het college op basis van zijn bestuurlijke reactie op het rapport en de bespreking daarvan in de Raad, in overleg met stichting Wijkteams Amersfoort, een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de aanbevelingen. Aan de hand van dit plan van aanpak zijn in 2018 verschillende acties uitgevoerd om de effectiviteit en efficiency van de wijkteams verder te verbeteren. Vanwege de samenhang tussen diverse aanbevelingen zijn deze samen te vatten in vier hoofdacties:
1. de verbetering van de toegang tot het sociaal domein
2. de samenwerking met ketenpartners
3. de doorontwikkeling van de professionaliteit van wijkteams
4. de werkdruk.

Ad. 1
Begin 2018 is er onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de toegang van het sociaal domein. Hiertoe verstaan wij de professionele organisaties die inwoners toegang kunnen geven tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (wijkteams, IndeBuurt033, de afdeling WIZ van de gemeente en Stadsring51). De eindconclusie van het onderzoek is dat inwoners hun weg kunnen vinden naar de juiste hulp en ondersteuning, dan wel gevonden of toegeleid kunnen worden, zodat hen passende ondersteuning geboden kan worden. De onderzoekers adviseren om geen wijzigingen door te voeren in de wijze waarop wij de toegang georganiseerd hebben. Wel vinden zij het belangrijk de samenhang en samenwerking te verbeteren, om meer als één toegang te functioneren en vragen van inwoners integraal op te pakken. Met deze aanbevelingen gaan de genoemde organisaties met elkaar het komend jaar aan de slag om de toegang en vindbaarheid verder te verbeteren.

Ad. 2 Samenwerking
Het afgelopen jaar hebben Stichting Wijkteams, IndeBuurt033 en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. In dit kader is ingezet op verbeterde samenwerking met de sociale basisinfrastructuur, onder meer door het opstellen van een gezamenlijke samenwerkingsagenda voor Stichting Wijkteams, IndeBuurt033 en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort. Daarnaast werken gemeente en uitvoeringsorganisaties samen in zes Transformatiewerkplaatsen, met als doel de beweging in het Sociaal Domein te faciliteren en professionals te ondersteunen bij de verdere doorontwikkeling van de praktijk. Ook is er ingezet op verbeterde samenwerking met specialistische zorg en is een start gemaakt met de ontwikkeling van een digitale tool voor de regio, waarmee voor wijkteams snel inzichtelijk is welke zorg gecontracteerd is, welke specialisatie aanbieders er zijn en waar wachtlijsten zijn.
In het kader van de kostenontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning is in 2018 met Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) gekeken op welke wijze het kostenbewustzijn van de wijkteams vergroot kan worden en wat daarvoor nodig is.

Ad. 3 Doorontwikkeling professionaliteit wijkteams
In 2018 heeft stichting Wijkteams haar visie en missie verwoord in het Wijk-Kompas. Hierin zijn ook de kernwaarden opgenomen voor het werk van de wijkteams en zijn drie strategische routes benoemd om het werk blijvend te verbeteren:
- Het leveren van uitstekende dienstverlening
- Een betrouwbare partner zijn
- Een inspirerende organisatie zijn
Stichting Wijkteams heeft een routekaart opgesteld met projecten voor doorontwikkeling. In deze routekaart is een flink aantal projecten opgenomen die moeten leiden tot efficiëntere en effectievere dienstverlening door de wijkteams.

Ad 4. Werkdruk
Gemeente en Stichting Wijkteams werken samen aan het ontwikkelen van een objectief en kwantificeerbaar model om de benodigde uitvoeringscapaciteit bij de wijkteams te bepalen. De ontwikkeling van het totaal aantal unieke zaken per jaar bij de wijkteams, vormt daarvoor een belangrijke basis. Daarnaast wordt het aantal directe uren per fte herijkt. Dit uitgangpunt zal getoetst worden aan benchmarkgegevens.

Kostenontwikkeling
Naast deze verbeteracties, voortkomend uit het Rekenkameronderzoek, is in het kader van de kostenontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning in 2018 met Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) gekeken op welke wijze het kostenbewustzijn van de wijkteams vergroot kan worden en wat daarvoor nodig is.