Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Wijkteams werken samen met een groot aantal netwerk- en ketenpartners. Voor de toegang en de sociale basisinfrastructuur zijn dat IndeBuurt033, Stadsring51 en de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Daarnaast vormen huisartsen, GGD en scholen belangrijke samenwerkingspartners op wijkniveau. In de keten vindt samenwerking plaats met aanbieders van specialistische zorg en dienstverlening, o.a. Samen Veilig Midden Nederland en GGZ-aanbieders.

Verbonden partijen

GGD Regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur*. In 2017 is door het Algemeen Bestuur het besluit genomen om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio integraal te organiseren (voor kinderen van 0-18 jaar) en gezamenlijk te bekostigen op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor krijgt iedere gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke eisen. Het pakket is gelijk voor de gehele regio Utrecht met waar mogelijk lokale accenten. De totale kosten blijven gelijk voor het hele gebied. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de transities goed aangehaakt bij de veranderingen in het zorgsysteem. Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel tussen de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU onderdeel uit van de keten onderwijs-zorg.Met het vaststellen van het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht gegeven tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor te bereiden op het ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht in de regio uit.* De inhoudelijke prioriteiten die met de GGDrU zijn vastgesteld in de bestuursagenda zijn:1) Kansrijke Start2) Gezonde Leefomgeving3) Langer Gelukkig en gezond zelfstandig

GGD Regio Utrecht (GGDrU)

GGDrU werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de transities goed aangehaakt bij de veranderingen in het zorgsysteem. Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel tussen de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU onderdeel uit van de keten onderwijs-zorg. Met het vaststellen van het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht gegeven tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor te bereiden op het ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht uit.