Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Indicatoren

Indicatoren

4.2.a

Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

3,8

4,8

4,7

8,2

4,8

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2018 een lopende indicatie (= actief in 2018)  heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat   met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. De groep huishoudens die bij het wijkteam in beeld zijn bedraagt nu ruim de helft van de totale groep huishoudens die gebruikt maakt van deze regelingen. Per wijk zijn er verschillen; in het Soesterkwartier is het bereik het grootste met 12% van de huishoudens en in Hoogland/Kattenbroek het laagste met 6% van de huishoudens die gebruik maken van het wijkteam.

4.2.b

Aandeel afgeschaalde zaken in het wijkteam

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

30

30

28

25

30

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Inwoners maken samen met het wijkteam een plan om de hulpvraag op te lossen. het wijkteam helpt om vragen aan te pakken. Indien mogelijk streven we ernaar om inwoners samen met hulp van familie, vrienden, buren en/of zelf met (tijdelijke) ondersteuning van een wijkteam een oplossing te vinden. Het gaat hier om het aantal zaken dat afgesloten is met reden: hulpvraag opgelost binnen sociale basisinfrastructuur, binnen eigen netwerk of op eigen kracht.
In de registratie wordt bijgehouden met welke reden een zaak wordt afgesloten. Daarbij kan de wijkteammedewerker kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Een combinatie van mogelijkheden, bijvoorbeeld inschakelen SBI en inschakelen aanvullende zorg, is niet mogelijk, terwijl dit wel regelmatig voorkomt. In dit soort gevallen wordt gekozen voor de optie aanvullende zorg.
Naast de zaken die we tellen door middel van indicatoren, zetten we ook in op het vertellen van verschillende aspecten.

Bij deze indicator tellen we het aantal zaken dat afgesloten is met redenen: hulpvraag opgelost binnen sociale basisinfrastructuur, binnen eigen netwerk of op eigen kracht.

4.2.c

Rapportcijfer wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

7,3

7,3

Bron:

O&S

Toelichting:

We streven naar tevreden klanten van het wijketam. We maken daarom samen afspraken over hoe we vragen aanpakken. Indien klanten niet tevreden zijn kunnen ze uiteraard in gesprek met het wijkteam. Daarnaast kunnen klanten terecht bij de onafhankelijke klachten- en bezwarencoordinator. Het rapportcijfer is in 2018 niet gemeten. Naast de zaken die we tellen door middel van indicatoren, zetten we ook in op het vertellen van verschillende aspecten. Zo was er in 2018 een kwalitatief onderzoek onder wijkteamcliënten naar passende zorg en ondersteuning (zie Amersfoortse monitor sociaal domein).

4.2.d

Aandeel van de totale ambulante begeleiding geleverd door wijkteam

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

45

55

54

33

Bron:

Samen Leven

Toelichting:

We willen zorg graag dichtbij organiseren. In 2018 zijn we erin geslaagd een grootdeel van de geleverde ambulante ondersteuning dichtbij door het wijkteam te laten uitvoeren. Het gaat hier om het aandeel door het wijkteam geleverde ambulante zorg in een jaar gemeten t.o.v. van de totale geleverde ambulante zorg (ook door gespecialiseerde zorgverleners) in 2018. Het betreft zowel nieuwe zorgvragen uit 2018 als reeds lopende zorg vanuit voorgaande jaren bij zowel volwassenen als jeugd.
Belangrijke opdracht voor het wijkteam is niet alleen te komen tot een goede vraagverheldering, maar ook de eventueel noodzakelijke begeleiding zelf ter hand te nemen. We zien hierin een vergelijkbaar beeld als in 2017.