Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Belangrijke gebeurtenissen

In 2018 is de contractering van de jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) succesvol afgerond. Met zeven grote zorgaanbieders op jeugdhulp hebben wij meerjarige budgettaire afspraken gemaakt op basis van partnerschap en collectieve verantwoordelijkheid voor kwaliteit en transformatie van jeugdhulp bij complexe problematiek. We willen hiermee de tendens doorbreken van stijgende kosten en overschrijding van budgetten.

Op de ambulante zorg en ondersteuning is een breed pallet van zorgaanbieders gecontracteerd op basis van p*q systematiek, waarbij zorgaanbieders de werkelijk geleverde zorg tegen een vastgesteld tarief kunnen factureren. De tarieven kennen een korting van ongeveer 10% die stapsgewijs over een looptijd van 4 jaar wordt ingevoerd. De daadwerkelijke kosten worden bepaald door verwijzingen door sociale wijkteams, artsen en andere verwijzers. Vanuit het accountmanagement wordt de inzet van p*q zorg nauwgezet gemonitord en indien nodig ingegrepen met als uiterste consequentie stopzetting van de overeenkomst als er sprake is van fraude.

Ook in 2018 zijn de kosten van specialistische zorg en ondersteuning verder gestegen. De oorzaken zijn deels opgenomen in deze jaarrekening. Separaat wordt een nadere analyse gemaakt, die als onderdeel van de afspraken rond de monitoring van het sociaal domein, medio 2019 met de raad wordt besproken.

Per schooljaar 2018/19 is regionaal de poortwachtersfunctie ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) gestart. Samenwerkingsverband SWV De Eem geeft vorm en inhoud aan deze functie. Zie https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/ voor meer informatie. Binnen de aanbesteding dyslexie hebben we met zorgaanbieders afgesproken dat ze zich met de inschrijving committeren aan de afspraken die wij binnen de keten onderwijs - dyslexie (EED) in de regionale ontwikkeltafel dyslexie maken. De regionale ontwikkeltafel dyslexie die bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband primair onderwijs, inkooporganisatie jeugdzorgregio Amersfoort en gecontracteerde aanbieders van dyslexiezorg. In december 2018 is een convenant ondertekend waarin het optimaliseren van de keten voor dyslexiezorg tussen onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten centraal staat.

Database Zorg
In de database zorg zijn de vaste gegevens opgeslagen ten behoeve van de inkoop van zorg en ondersteuning. Eind 2018 is ter vervanging van deze database een m.b.v. blockchain gebouwde nieuwe ‘applicatie DB Zorg’ applicatie opgeleverd. Deze wordt in Q1 + Q2 2019 verder ontwikkeld en getest. In Q2 zullen de resultaten van de pilot worden geëvalueerd door de betrokkenen en worden er vervolgstappen ingezet.