Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Belangrijke gebeurtenissen

Per 1 oktober 2018 is de Centrale Toegang voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf gestart, waardoor alle aanmeldingen en beoordelingen voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf via één regionaal loket verloopt. Dit loket is ondergebracht bij de stichting Wijkteams Amersfoort.
Er is een spoedverdeeltafel ontwikkeld waarmee voor inwoners met een niet-uitstelbare ondersteuning met noodzaak verblijf binnen zeven dagen een plek beschikbaar is binnen beschermd wonen.

In 2018 is het aantal voorzieningen voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf uitgebreid met circa 50 plekken, waarmee een deel van de wachtlijst voor Beschermd Wonen is opgelost.
We hebben uitstroom en doorstroom gefaciliteerd, door initiatieven als WijckWonen te stimuleren. Hierdoor kunnen meer cliënten vanuit Beschermd Wonen doorstromen naar een voor hen sociale, veilige omgeving waar ze met ambulante begeleiding zelfstandig kunnen wonen. In dialoog met een aantal wooninitiatieven is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om een maatwerkvoorziening voor persoonsgebonden budget voor beschermd wonen toe te kennen.

We hebben met de 26 Utrechtse gemeenten een subsidietender doorlopen voor Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE) en op basis daarvan meerjarige subsidieafspraken gemaakt voor de uitvoering van deze taken door Samen Veilig Midden Nederland.
Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen van ZonMW voor de uitvoering van het project samenwerking wijkteams, bemoeizorg en FACT en de start van een meldpunt bij de GGD voor situaties waarin geen sprake is van crisis maar mensen wel ondersteuning nodig hebben die niet goed kan wachten. De bemoeizorg in Amersfoort is geïntegreerd in een team. RADAR advies heeft in opdracht van arbeidsmarktregio Amersfoort, met subsidie van SZW, een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor participatie met mensen met psychiatrische aandoeningen. GGZ Centraal startte met ZonMW subsidie een project passend vervoer' voor GGZ cliënten die ander vervoer nodig hebben dan ambulance of politie.

Er zijn extra plekken voor de nachtopvang gerealiseerd op de tijdelijke locatie de Amergaard (Zon en Schild). Verder is er een pilot gestart met opstartplekken voor jongvolwassenen. Het gaat om jongvolwassenen die tussen het wal en schip vallen, omdat er voor hen nog geen passende plek is of omdat zij ondersteuning of motivatie nodig hebben bij het vinden van de juiste hulp.