Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) bij de uitvoering van de Centrale Toegang voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf.
Aanbieders van opvang en beschermd wonen.
Rond de opvang is er een overleg met betrokken partners zoals Kwintes, Leger des Heils, Roads, De Tussenvoorziening, politie, straatadvocaat en meerdere afdelingen binnen de gemeente.
Betrokken bij de ontwikkeling om de ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren, zijn onder meer: gemeenten, vertegenwoordiging van cliënten, hun naasten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Indebuurt033, huisartsen Eemland, wijkteams, aanbieders van ambulante begeleiding en van dagactiviteiten, schuldhulpverlening, FACT-teams (ambulante GGZ), aanbieders van bemoeizorg, verslavingszorg, opvang en beschermd wonen, GGD regio Utrecht, GGZ Centraal, woningcorporaties, de RAVU, politie, openbaar ministerie, Bureau RVS en Veiligheidshuis Utrecht.
Voor de vorming van een stedelijk team voor bemoeizorg wordt samengewerkt met de aanbieders van bemoeizorg: GGz Centraal, Jellinek, Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening. Ook het Jeugdinterventieteam (JIT) is daarbij betrokken.
Voor de aanpak van huiselijk geweld werken we samen met de ze Utrechtse Wmo/jeugd regio's, Samen Veilig Midden Nederland voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE), Vrouwenopvang, de Raad voor de Kinderbesdcherming, wijkteams, de veiligheidsketen, stichting Mentorschap Midden Nederland, GGD regio Utrecht en Indebuurt033 voor preventie.  

Verbonden partijen