Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Indicatoren

Indicatoren

4.4.a

Aantal meldingen Veilig Thuis op alle huishoudens

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

Bron:

CBS

Toelichting:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt deze gegevens en publiceert deze op www.vng.nl. De publicatie betreft regionale cijfers met daarin cijfers van Veilig Thuis Utrecht. In 2016 gaat het om circa 8000 signalen in de regio. Het aandeel signalen voor Amersfoort is hieruit niet af te leiden en dus ook niet de lokale trend. Regionaal was er een stijging in 2016. Veilig Thuis ontvangt eerste meldingen maar ook herhalingsmeldingen. Er kunnen meerdere meldingen zijn per gezin. Een stijging van het aantal meldingen betekent dus niet één op één een stijging van het aantal huishoudens waarover meldingen komen. De cijfers 2017 en 2018 zijn nog niet beschikbaar.
Om de signaleringsfunctie te verbeteren  zijn meldingen belangrijk. Alleen bij een adequate signalering kan er immers tijdig hulp worden geboden om iedereen een veilig thuis te bieden.  Wij streven derhalve naar een toename van de meldingsbereidheid, hetgeen naar verwachting zal leiden tot een stijging van de meldingscijfers. Signalen kunnen ook lokaal worden opgepakt door bijvoorbeeld de wijkteams. Niet alle signalen zijn daarmee in beeld via Veilig Thuis. Een streefcijfer is daardoor vooralsnog niet te geven.

4.4.b

Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

0,7

0,8

0,9

0,9

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die op enig moment gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming. Het betreft gegevens over het eerste half jaar van het betreffende jaar. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren zijn definitief. Hierdoor kunnen (definitieve) cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,0%. Zie www.waarstaatjegemeente.nl waar deze indicator staat onder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording.

4.4.c

Aandeel jongeren met Jeugdreclassering

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

0,5

0,3

0,4

0,5

Bron:

CBS

Toelichting:

Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Het betreft gegevens van het eerste half jaar van het betreffende jaar. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel ook gemiddeld 0,4%.
Deze indicator betreft een landelijk door het Rijk verplichte BBV-indicator. Actuele cijfers worden gepubliceerd via www.waarstaatjegemeente.nl.

4.4.d

Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van opvang (incl. beschermd wonen en spoedopvang)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

0,4

0,4

0,4

0,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Over het algemeen geldt dat we streven naar een veilige thuissituatie voor de inwoners. Inwoners krijgen indien mogelijk thuis begeleiding en we bieden opvang indien noodzakelijk.
Dit cijfer betreft het aantal inwoners per 100 inwoners welke een maatwerkarrangement in de vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo hebben voor opvang (beschermd wonen en spoedopvang).  
Het zijn gegevens over het eerste half jaar van het betreffende jaar. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren zijn definitief. Hierdoor kunnen (definitieve) cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

Amersfoort verzorgt als centrumgemeente het aanbod voor beschermd wonen en spoedopvang. Daarom vermelden we hier net als op www.waarstaatjegemeente.nl het cijfer voor de centrumgemeenten. Inwoners uit de regio worden namelijk vaak in Amersfoort ingeschreven op het moment dat ze hier gebruik van maken van deze voorziening.