Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij realiseren een sluitende keten van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Doorlopend

Bij huishoudens waar sprake is van een combinatie van zorg met dwang- en drangmaatregelen, werken we (ook) vanuit het principe 'één huishouden, één plan'.

Doorlopend

We beperken de instroom in de opvangvoorzieningen.

In uitvoering

We bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling daadkrachtig en treden op als de veiligheid van het kind in het geding is.

Doorlopend

Ondersteuning is gericht op de ontwikkeling en toename van de zelfredzaamheid en participatie.

Doorlopend

We ondersteunen het goed samengaan in wijken van inwoners met en zonder ondersteuningsbehoefte.

Doorlopend