Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Belangrijke gebeurtenissen

Minimabeleid en schuldhulpverlening
We hebben een financieel vangnet geboden. Een (financieel)vangnet is nodig voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien, die onvoldoende middelen hebben voor noodzakelijke kosten van bestaan of die onvoldoende participeren in de samenleving. Voor inwoners die te maken kregen met financiële problemen en schulden hebben we een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke schuldhulpverlening geboden. Veel mensen hebben de weg hiernaar gevonden en zijn ondersteund.

We zagen nog steeds een toename van het beroep op bijzondere bijstand voor bewindvoering.  
In 2018 hebben we circa 1000 kledingpassen uitgereikt waarvan ruim 25% aan kinderen van ouders zonder een bijstandsuitkering. Daarnaast hebben circa 3200 volwassen minima gebruik gemaakt van een bijdrage voor sport of cultuur, waarvan bijna 700 mensen zonder bijstandsuitkering. In 2018 heeft het Jeugdfonds Sport aan circa 1450 kinderen ondersteuning geboden en het Jeugdfonds Cultuur hielp bijna 300 kinderen, voor beiden een kleine groei ten opzichte van 2017.
We hebben een digitaal platform voor minimaregelingen ontwikkeld. Vanaf begin 2019 kunnen inwoners daar controleren of ze in aanmerking komen voor de kledingpas en/of een bijdrage voor sociale participatie voor volwassenen. Regelingen waarvoor iemand in aanmerking komt, kunnen via dit platform vervolgens direct aangevraagd worden.

Re-integratie
In 2018 heeft het economisch herstel zich voortgezet. Ook in Amersfoort heeft dit geleid tot een grotere uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk en een daling van het bijstandsbestand, evenals een daling van de instroom. Door de hoogconjunctuur hebben veel mensen met arbeidsvermogen werk gevonden voordat ze bijstand aan zouden vragen. Ook stromen mensen met arbeidsvermogen die beperkte ondersteuning nodig hebben, sneller uit naar werk. Dat heeft tot gevolg dat er in het bijstandsbestand steeds meer mensen zitten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En hoewel er binnen deze groep ook nog mensen zijn die uiteindelijk uitstromen naar werk doordat we voortdurend aandacht hebben voor het activeren van deze doelgroep, wordt een groter wordend deel van het bestand moeilijker plaatsbaar binnen de reguliere arbeidsmarkt. Het aantal klanten dat stijgt op de re-integratieladder daalt. Door onze sluitende aanpak en het beleidsuitgangspunt ‘Doen wat je kunt’ was in 2018 circa 85% van de bijstandsgerechtigden maatschappelijk actief. Het grootste deel van de overige cliënten werkte aan problemen die participatie in de weg staan.

Sluitende aanpak voor jongeren tussen 16 en 27 jaar
Samen met de gemeenten uit onze arbeidsmarktregio en met de onderwijsinstellingen van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben we verder gewerkt om onze ondersteuning aan minder zelfredzame jongeren zo sluitend mogelijk te maken. We gunnen jongeren een zo lang mogelijke onderwijsloopbaan, bij voorkeur met het behalen van  een startkwalificatie. Indien dat niet mogelijk is werken we er gezamenlijk naar toe dat jongeren (door werkgevers erkende) deelcertificaten kunnen halen. Voor jongeren die dat nodig hebben zorgen we voor een doorlopende ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen en de gemeente (Jongerenloket/RMC) als ze de overstap naar werk maken. We stimuleren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers, bijvoorbeeld door het inzetten van het Toekomstfonds Onderwijs- Arbeidsmarkt.

De jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan/geen werk of uitkering hebben/niet in dagbesteding zitten, benaderen we periodiek met ons ondersteunings-aanbod richting onderwijs en/of werk. In 2018 hebben we op deze wijze 257 jongeren benaderd. Ruim één derde van deze groep bleek inmiddels weer op school te zitten of aan het werk te zijn. Een kleine 50 jongeren wilde graag ondersteuning richting onderwijs of werk of sociale participatie.

Het (regionaal) Jongerenloket ondersteunt alle jongeren uit onze arbeidsmarktregio die om inkomensondersteuning vragen en/of vragen hebben rondom onderwijs of werk, met name tijdens de invulling van de wettelijk verplichte zoektermijn die geldt voor jongeren tot 27 jaar. In 2018 maakten 749 jongeren uit Amersfoort een afspraak met het Jongerenloket. Van deze jongeren zijn er tijdens de zoektermijn 88 jongeren ondersteund naar werk. Van hen hebben er nog 21 een tijdelijke uitkering aangevraagd ter overbrugging. Van de overige jongeren heeft een groot deel begeleiding en informatie ontvangen en/of afgezien van het aanvragen van een uitkering. In totaal 226 jongeren zijn overgedragen aan een klantmanager voor het aanvragen van een uitkering, 12 jongeren zijn overgedragen voor een re-integratie traject (geen recht op een uitkering). De inzet van het Jongerenloket heeft ten doel de jongeren te activeren, zodat zij doen wat in hun vermogen ligt om uiteindelijk geen uitkering te hoeven aanvragen. De jongeren die meer ondersteuning nodig hebben komen door het jongerenloket goed in beeld, waardoor ook deze groep jongeren uiteindelijk de juiste ondersteuning ontvangt, zo nodig met inschakeling van het wijkteam.

Werkbedrijf en werkgeversbenadering
Het aantal plaatsingen op grond van de banenafspraak is stabiel hoog. Daarnaast zien we, zoals hiervoor vermeld dat een steeds groter wordend deel van de mensen in de bijstand moeilijk uitstroomt naar werk. We intensiveren daarom vanaf 2019 onze werkgeversbenadering met oog voor deze kwetsbare doelgroepen. Door een betere positionering van ons Werkgeversservicepunt, waar we onze werkgeversdienstverlening regionaal organiseren en onze werkzoekenden bemiddelen, en door werkgevers te ondersteunen bij het anders organiseren van werk. We geven een impuls aan Social Return on Investment. We benutten ook de expertise en innovaties van RWA/Amfors. Zo willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen, duurzame plaatsingen realiseren, voldoende (leer)werk - en stageplekken realiseren en arbeidsdiscriminatie helpen voorkomen.