Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

RWA/Amfors
Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en
Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners
van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben
170 van 399 gekregen. De NV Amfors voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Particuliere initiatief.
In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen
betrokken bij het armoedevraagstuk zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds
Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, en andere.

Stadsring 51
In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in
Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van armoede in Amersfoort.

Indebuurt033.
De nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033, speelt een grote rol bij het vroegtijdig
signaleren van isolement, financiële problemen en armoede en is daarmee een belangrijke partner
bij onze inzet om mensen te laten participeren en armoede te voorkomen.

Regionaal Werkbedrijf Amersfoort.
Het regionaal Werkbedrijf Amersfoort (Werkbedrijf) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Baarn, Bunschoten en Soest), het UWV en werkgevers – en werknemersorganisaties en heeft de vorm van een netwerkoverleg. Het Werkbedrijf heeft als doel om binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort extra banen in het kader van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord te realiseren. Het Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de organisatie en het aanjagen van de matching van mensen met een arbeidsbeperking met de extra banen. Daarnaast monitort het Werkbedrijf de voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken. Bij de realisatie van de doelstellingen wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op wat regionaal aanwezig is en goed werkt. Dat betekent dat het Werkgeversservicepunt (WSP) een belangrijke rol heeft in de uitvoering van de afspraken die in het Werkbedrijf zijn en worden gemaakt.

Wetenschap.
Belangrijk bij het inzetten van interventies en instrumenten binnen Werk en Inkomen
is weten wat werkt. We zijn daarom voortdurend bezig met evaluatie en verbetering. We doen dit
onder meer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht
en TNO.

Verbonden partijen

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) /Amfors Holding B.V. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.

Amfors Holding B.V.

De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.