Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Belangrijke gebeurtenissen

In 2018 is verder ingezet op de doorontwikkeling van Indebuurt033 en de versterking van de Sociale Basisinfrastructuur. Dit in nauwe samenwerking met de inwoners, de wijkteams, Stadsring51, de afdeling WIZ en nog vele andere partners in de wijken.
Op verschillende plekken in de stad heeft Indebuurt033 informatie en advieswinkels. Deze worden goed bezocht. In wijken waar de bezoekersaantallen lager zijn, wordt gekeken op welke wijze of op welke plek de inwoners beter geïnformeerd kunnen worden. Naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek naar de wijkteams is er in 2018 een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de toegang sociaal domein. Algemene conclusie uit het onderzoek was dat de informatiepunten voldoende toegankelijk en bereikbaar zijn. De laagdrempeligheid en vindbaarheid is nog wel een aandachtspunt. Deze punten en de vraagstelling bij intake worden met de belangrijkste partners in 2019 verder onderzocht en uitgewerkt.
Door Indebuurt033 is in de zomer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek waren positief. In de Monitor Sociaal Domein is in 2018 aparte aandacht gegeven aan de sociale basisinfrastructuur en Indebuurt033.
Uit de Monitor Sociaal Domein blijkt dat er op verschillende onderdelen verschillen zijn tussen de wijken. Dit is één van de redenen geweest van de gebiedsgerichte aanpak en de wijkplannen per wijk. In het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen zijn in 2018 stappen gezet, zoals bijvoorbeeld het opnemen van wijkprofielen jeugd in de wijkplannen en uitbreiding van de gezonde wijkaanpak naar zes wijken. In 2019 zal verder worden gewerkt aan de verbetering van de wijkplannen, niet als doel op zich maar als middel van een gerichte aanpak per wijk samen met alle betrokkenen in de wijk (inwoners en professionals).
Ook het betrekken van verschillende groepen bij het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen heeft aandacht gehad. Zo zijn de wijkprofielen jeugd opgesteld en de daarvan afgeleide infographics. Deze infographics zijn besproken met jongeren en andere inwoners en partners in de wijken. Dit heeft geleid tot initiatieven, zoals ontmoetingsavonden voor jongeren, een aanvraag voor een Calisthenicspark en op meerdere plekken toegankelijkere buitenruimte voor jeugd.
Ook hebben in 2018  achttien jongeren het traject Young Leaders afgerond en is een nieuw programma met elf jongeren in Hoogland en Kattenbroek gestart. Door de rijkssubsidie in het kader van de maatschappelijke dienstverlening kunnen er extra jongeren worden opgeleid.

Verlengen overeenkomst met Indebuurt033
De subsidieregelingen #InDeBuurt en projecten #InDeBuurt lopen tot eind 2019 met de mogelijkheid deze met twee jaar te verlengen. In 2018 zijn beide regelingen geëvalueerd en is gekeken naar de werkwijze van Indebuurt033. Om de continuïteit te kunnen borgen heeft het College in november 2018 besloten om de twee subsidieregelingen te verlengen met 2 jaar om de werkwijze #InDeBuurt voort te zetten. Uit de evaluatie komt naar voren dat Indebuurt033 goed presteert. In navolging op het verlengen van de subsidieregelingen heeft het college ook besloten de overeenkomst met Indebuurt033 te verlengen tot en met 2021.       

Subsidieregeling
In de zomer van 2018 is een evaluatie uitgevoerd. Deze bestond uit een online enquête waar circa 120 mensen aan hebben deelgenomen. De enquête is opgevolgd door een aantal groepsgesprekken. In deze groepsgesprekken zijn de verhalen achter de resultaten van de enquête opgehaald. Op basis van de evaluatie zijn in 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de subsidieregeling aangepast en zijn de eerste stappen gezet om het aanvraagproces te versimpelen. Hier wordt in 2019 verder aan gewerkt. De regeling is bij steeds meer inwoners bekend. Bij een inspiratiebijeenkomst voor alle initiatiefnemers die subsidie hebben ontvangen sinds 2017 waren 337 initiatieven uitgenodigd. Op de avond was een divers gezelschap aanwezig.

Mantelzorg
In samenwerking met Indebuurt033 en het middelbaar beroepsonderwijs is een project rondom jonge mantelzorgers gestart. De aftrap was bij het MBO Amersfoort. Hier zijn gastlessen gegeven over het onderwerp en is met leerkrachten en leerlingen gesproken over de combinatie mantelzorg, school en privé. Het project loopt door in 2019 en moet leiden tot een vergroot bewustzijn over jongen mantelzorgers en beter inzicht in hun behoefte.

Vrijwilligerswerk
Eind 2017 is gesproken met een aantal belangrijke vrijwilligersorganisaties. Deze input is in 2018 gebruikt om tot een nieuw vrijwilligerswerkbeleid te komen. Dit beleid is verder onder andere in samenspraak met Indebuurt033 opgesteld en is begin 2019 aan de Raad voorgelegd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Amersfoort neemt nog steeds deel aan het landelijke koplopers overleg onafhankelijke cliëntondersteuning. Hierin wordt kennis en ervaring gedeeld om de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning te versterken. Hieruit voortvloeiend zijn eind 2018 extra middelen bij het rijk aangevraagd om onafhankelijke cliëntondersteuning in Amersfoort beter op de kaart te zetten. Deze middelen zijn toegekend en zullen in 2019 ingezet worden op basis van een implementatieplan dat met Indebuurt033 en Wijkteams wordt opgesteld.   

Wijkcentra
Eind 2017 is de subsidieregeling 'ondersteuning wijkcentra' vastgesteld. De wijkcentra Het Klokhuis, De Neng, Het Middelpunt en De Nieuwe Sleutel hebben in 2018 deze subsidie ontvangen. BIj De Groene Stee is vooralsnog geen sprake van maatschappelijke overname. De Groene Stee wordt beheerd door de gemeente samen met de gebruikers van de Groene Stee. In 2019 wordt de subsidieregeling geëvalueerd.

Versterking inclusieve samenleving 
We hebben in 2018 uitvoering gegeven aan de vier sporen aanpak: 1. Versterken dialoog, 2. verhogen weerbaarheid, 3. verbeteren aanbod werk en 4. vergroten voorbeeldfunctie gemeentelijke organisatie. In de ronde van 5 februari 2019 (aanpak radicalisering) zijn de resultaten gepresenteerd.

Gezonde Wijk
De gezonde wijkaanpak die in 2017 al werd uitgevoerd in verschillende wijken, is in 2018 uitgebreid en wordt nu in verschillende ontwikkelstadia uitgevoerd in 6 wijken. De toepassing in wijken vindt plaats volgens een beproefd 'bottom-up' stappenplan: eerste verkenning voor samenwerking met ketenpartners, het maken en toetsen van een wijkprofiel met gezondheidsproblematiek, het benoemen van speerpunten en de uitwerking ervan in activiteiten. De aanpak biedt ook een kader en verbinding voor specifieke lopende of nieuwe programma's die ondersteunen bij het gezond opgroeien en opvoeden en gezond ouder worden. Het gaat om B.Slim, Poetsj, Keivitaal, Sociaal Vitaal en Pluhz. Voor deze programma's vindt netwerkvorming plaats over de domeinen heen, wordt kennis uitgewisseld tussen de domeinen en vindt (financiële) ontschotting plaats.

In toenemende mate worden, naast professionals, inwoners betrokken. In de wijk Liendert & Rustenburg maakten veel inwoners gebruik van de subsidie voor gezonde activiteiten die daar in 2018 voor het eerst aangeboden werd via de subsidieregeling van #Indebuurt033. In 2019 wordt deze regeling uitgebreid naar alle gezonde wijken.
Naast de focus op de klassieke leefstijl onderwerpen, zoals gezond eten, bewegen/sporten en stoppen met roken, vindt uitbreiding plaats met de aanpak van samenhangende problematiek zoals armoede en stress. Ook komt het werken aan een gezonde leefomgeving steeds meer op de agenda te staan.

In 2018 werden meer dan 350 professionals en ruim 4000 inwoners bereikt met de uitvoering van het gemeentelijke gezondheidsbeleid.
De gezonde wijk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGDrU. In 2018 heeft de GGDrU daarnaast een breed pakket aan reguliere gezondheidstaken uitgevoerd voor een gezond en veilig leven in onze stad. Het gaat o.a. om coördinerende taken om huisuitzettingen te voorkomen, het geven van voorlichting en het bieden van spreekuren voor soa gerelateerde klachten. Voor laatstgenoemde is er eind 2018, naast Utrecht, ook een spreekuur in Amersfoort gestart. Daarnaast is er in 2018 via Stevig Ouderschap extra ondersteuning geboden aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld waardoor problemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen.

Toegankelijkheid 
Wij hebben uitvoering aan de toegankelijkheidsagenda van 2018. Op 8 november 2018 is met ervaringsdeskundigen overlegd wat in 2019 nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken. Op basis hiervan hebben wij de agenda Amersfoort Toegankelijk 2019 opgesteld. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/488525

Regenboogagenda
In het najaar van 2018 is met ervaringsdeskundigen en organisaties in de stad gesproken over wat er nog nodig is om de veiligheid, zichtbaarheid en emancipatie van LHBTI Amersfoorters te verbeteren. De input van deze twee stadsgesprekken wordt gebruikt voor de Regenboogagenda 2019-2022 die begin 2019 vastgesteld wordt.

Preventief Jeugdbeleid
Gemeente Amersfoort is één van de zes Nederlandse koplopergemeenten die aan de slag gaan met het IJslands model. Het IJslands model is een methodiek om op basis van data het preventieve jeugdbeleid te verbeteren. De resultaten in IJsland zijn indrukwekkend: van het land met bijna het hoogste middelengebruik ( alcohol, tabak , drugs) onder de jeugd naar het land met het laagste middelengebruik. Maar er bleken meer veranderingen op te treden: o.a. een flinke toename van sport en culturele activiteiten, vrijwillige inzet door jongeren en verbetering van de psychische en lichamelijke gezondheid onder jongeren. Amersfoort ziet hier kansen en mogelijkheden en daarom doen wij mee. Wij willen toewerken naar een duurzaam preventiebeleid met betrokkenheid van de jongeren zelf, hun ouders, scholen en de gemeenschap met de focus op verandering van de omgeving van de jongere. 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen en uitvoering van de 0-meting.

Mens centraal
Samen met de regiogemeenten Baarn, Bunschoten, Soest, Woudenberg, Eemnes en Leusden én de Stichting Wijkteams Amersfoort heeft dit project in november 2018 een stevig vernieuwd werkproces voor de wijkteams en regiogemeenten opgeleverd. Naast de aanpassingen van de applicatie is het geheel ook AVG-proof gemaakt (duidelijk autorisatiemodel). Tot slot is de zogenaamde Sociale Monitor ingericht, waarmee het eenvoudiger wordt om managementinformatie te genereren.