Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Indebuurt033 werkt samen met een groot aantal netwerk- en ketenpartners. Voor de toegang  zijn dat de wijkteams, Stadsring51 en de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Daarnaast vormen gebiedsmanagers, wijkagenten, huisartsen, GGDrU, formele en informele organisaties en scholen belangrijke samenwerkingspartners op wijkniveau. Ook voor de gezonde wijk zijn deze partners, naast scholen en inwoners(organisaties), intensief betrokken.

Verbonden partijen