Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Belangrijke gebeurtenissen

Voortgang cultuurvisie
De gemeenteraad heeft 10 oktober 2017 de ‘Cultuurvisie Amersfoort 2030’ vastgesteld. Het huidige college heeft de Cultuurvisie omarmd, en er is structureel extra geld gekomen om de doelen te realiseren. Het doel van de Cultuurvisie is om met partijen in de stad het culturele klimaat in Amersfoort te versterken. De rol van de gemeente is vooral faciliteren en stimuleren; het zijn partijen uit de stad die het culturele klimaat vormgeven.
Het jaar 2018 stond grotendeels in het teken van verkennen, aanjagen en onderzoeken. Daarbij lag het zwaartepunt op vijf vastgestelde prioriteiten voor 2018;

  • Analyse van het culturele klimaat en de culturele basisinstellingen
  • Toekomstverkenning van het museumaanbod in Amersfoort
  • Invoeren van een regeling voor projectsubsidies
  • Aanpak Makers & Talent  
  • Aanpak Cultuureducatie

Naast onderzoeken, aanjagen en verkennen zijn er initiatieven ondersteund op het gebied van educatie, is er een incidentele impuls aan drie podia gegeven en is binnen alle prioriteiten een fundament gelegd waarop in 2019 uitwerking kan worden gegeven. Dit fundament wordt in 2019 uitgewerkt tot concreet Cultuurplan.
Centraal bij de uitwerking staat het doel van de cultuurvisie: de brede waarde en betekenis van cultuur meer tot uiting te laten komen. Dat heeft drie invalshoeken: cultuur heeft een intrinsieke waarde voor mens en samenleving, cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke stad en cultuur draagt bij aan een verbonden stad.

Nieuwe projectsubsidieregeling kunst en cultuur
Eén van de ambities binnen de Cultuurvisie is het realiseren van laagdrempelige procedures en flexibele regels, om nieuwe initiatieven makkelijk mogelijk te maken. Er is daarom in 2018 een nieuwe projectsubsidieregeling Kunst & Cultuur opgesteld. Via de regeling Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 (3 april 2018) kan eenvoudig subsidie aangevraagd worden voor grote en kleinere kunst- en cultuurprojecten op het gebied van amateurkunst en professionele kunst. De regeling heeft voornamelijk tot doel het aanjagen van culturele projecten die het culturele klimaat in Amersfoort versterken, verbreden of vernieuwen, én de samenwerking binnen het culturele veld verstevigen. De focus in 2018 lag, conform de Cultuurvisie, op jongeren, diversiteit en innovatie van het cultuuraanbod. Voor kleine aanvragen tot 10.000 gold een korte en simpele procedure. Voor grotere aanvragen vanaf 10.000 werd scherper getoetst op de bijdrage aan de ambities van de cultuurvisie en werd de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) ingeschakeld. Om zoveel mogelijk culturele projecten in Amersfoort te ondersteunen, is de regeling zo breed mogelijk opgesteld. Op basis van de ervaring met de regeling in 2018 is de regeling voor 2019 e.v. aangepast (https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/481373)

Cultureel regioprofiel 'Eeuwig Jong'
Sinds enkele jaren sluiten Amersfoort, Utrecht en de provincie Utrecht cultuurpacten waarin zij (financiële) afspraken maakten om de samenwerking op het vlak van cultuur en erfgoed in de provincie Utrecht te versterken. In het laatste cultuurpact 2017-2019 werd al voorgesorteerd op de uitnodiging van OCW aan de regio’s, om een cultureel regioprofiel op te stellen.
De regio voelt zich ‘eeuwig jong’. De titel van het regioprofiel verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. De regio heeft een relatieve jonge bewonerspopulatie, markante nieuwbouw, maar ook eeuwenoude cultuurhistorie en een grote hoeveelheid aan cultureel erfgoed. Vanuit aandacht voor het oude wordt het nieuwe omarmd.
Er zijn grote uitdagingen om het culturele aanbod mee te laten groeien met de groei van de bevolking in de regio én de balans te bewaren. Met als specifiek vraagstuk voor de stedelijke regio Utrecht de sterke groei van de steden en de ambitie om het kostbare landschap tussen de steden zoveel mogelijk in stand te houden.
Het profiel is een groeimodel, waarin de samenwerking in de stedelijke regio Utrecht op 7 thema’s wordt ontwikkeld en uitgebouwd. Maar er zijn zeker ook kansen om de beschikbare infrastructuur en middelen door samenwerking beter te benutten.

Renovatie museum Flehite
Rijksmonument en stadsmuseum Flehite is gerestaureerd.

Faillissement MOA
In 2012 is de Armando collectie van de gemeente Amersfoort ondergebracht via een  bruikleenovereenkomst (beheer, behoud en tentoonstellen van de kunstwerken) aan Museum Oud Amelisweerd (MOA). In de zomer van 2018 is het faillissement aangevraagd door het bestuur van MOA. Onze eerste zorg was het terugkrijgen van onze Armando collectie. Al onze werken zijn inmiddels terug en ondergebracht in depot. In 2019 wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om deze kerncollectie weer zichtbaar te krijgen voor een groot publiek.

Succesvol Europees jaar van het Cultureel Erfgoed
Het jaar 2018 was bestempeld als het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. In Amersfoort is er langs twee lijnen aangehaakt op het erfgoedjaar. Met een publieksprogramma, gedragen door personen en organisaties uit de stad,  is met een grote diversiteit aan activiteiten ingespeeld op het erfgoedjaar (muziek, tentoonstellingen, lezingen, wandelingen). En met de Toren-experience is in de Lieve Vrouwentoren een bijzonder startpunt gerealiseerd voor de bezoekers aan onze stad. Daarnaast hebben wij het Europees erfgoedjaar benut om Amersfoort als erfgoedstad te profileren. Naast veel monumenten en fysiek erfgoed huisvest Amersfoort ook veel landelijke erfgoed(kennis)instellingen, die Amersfoort als erfgoedbolwerk positief onder de aandacht hebben gebracht. Wij hebben het Nationaal Monumentencongres naar Amersfoort gehaald waar begin november alle landelijke erfgoedprofessionals bijeen kwamen. Dat genereerde veel positieve aandacht. Mooie spin-off van het jaar was de nominatie voor de BNG erfgoedprijs!