Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

979

125

855

MATERIËLE VASTE ACTIVA

394.086

34.815

541

44

15.408

412.908

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

116.727

374

22.236

94.865

TOTAAL

511.792

35.189

541

22.236

44

15.533

508.628

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.