Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VOORZIENINGEN

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

A. Onderhoudsegalisatie

20.855

2.062

B. Middelen derden

1.980

17.140

C. Verplichtingen, verliezen en risico's

21.677

24.182

TOTAAL

44.512

43.384

De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving

31-12-2017

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen

Vrijval

31-12-2018

A. Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

4.894

3.529

5.990

-2.433

0

Onderhoud MFA's

1.158

1.065

161

2.062

Groot onderhoud openbare ruimte riool

14.803

-14.803

0

Totaal A. Onderhoudsegalisatie

20.855

4.594

6.151

-17.236

2.062

B. Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

1.980

340

-147

2.173

Riolering

14.966

14.966

Totaal B. Middelen derden

1.980

15.306

0

-147

17.140

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders

6.305

1.673

252

7.726

Wachtgelden wethouders

408

128

194

342

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

24

-24

0

Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)

140

69

71

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

6.000

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

1.243

1.243

Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's

21.677

3.044

515

-24

24.182

TOTAAL

44.512

22.944

6.665

-17.407

43.384

ONDERHOUDSEGALISATIE
Groot onderhoud openbare ruimte
Het doel van deze voorziening was het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestond uit een viertal onderdelen te weten: wegen, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting. De voorziening is eind 2018 opgeheven.

Toelichting mutaties
De stortingen in deze voorziening zijn conform begroting. De uitgaven op deze voorzieningen zijn het gevolg van de gemaakte kosten voor de openbare verlichting, wegen, baggerwerkzaamheden en groen. In 2016 is het nieuwe Integraal Beheerplan Openbare Ruimte vastgesteld en is nieuwe voorziening in het leven geroepen. Deze oude "voorziening voor de openbare ruimte" is daarom eind 2018 opgeheven. Eind 2018 bedroeg het saldo nog € 2.433.000. Dit saldo is vrijgevallen (zie ook deelprogramma 1 stedelijk beheer op programma 2).

Onderhoud MFA's
Voor onze Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) hebben we recentelijk (2018) nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Die voorzien in het onderhoud voor de komende 30 jaren van deze MFA’s.
In 2016 zijn MFA’s De Zonneparel in Liendert en het CNME in Schothorst opgeleverd. Voor deze gebouwen was nog geen voorziening met een jaarlijkse dotatie ingesteld. MFA de Dissel in Hooglanderveen is uit 2006, echter de voorziening die destijds is ingesteld is in 2014 omgezet naar een reserve. Doordat er nu een actueel MJOP ligt, harmoniseren we de werkwijze bij de Dissel met andere MFA’s. Het restant van de reserve van de Dissel wordt toegevoegd aan de voorziening
Daarnaast is er een recent MJOP (2018) voor De Flint vastgesteld. In 2018 is n.a.v. dit MJOP een dotatie gedaan van € 330.000
Toelichting mutaties
De dotaties en onttrekkingen zijn conform begroting en gebaseerd op de in 2018 nieuw opgestelde onderhoudsplannen voor de MFA’s.

Groot onderhoud openbare ruimte riolering
Toelichting mutaties
Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening ‘groot onderhoud openbare ruimte riool’  geherrubriceerd naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk omdat de voorziening geen onderhoudslasten dekt en er geen directe link met het huidige GRP gemaakt kan worden. De voorziening ‘groot onderhoud openbare ruimte riool’ is om deze redenen beëindigd per ultimo balansdatum 2018.
De gemeente heeft de intentie om met de ontwikkeling van het nieuwe GRP (verwacht in 2020) aan de sluiten op een nieuwe voorziening riolering voor toekomstige vervangingsinvesteringen (artikel 44 lid 1d BBV), zodat toekomstige investeringen conform het nieuwe GRP gedekt kunnen worden uit deze nieuwe voorziening. Een randvoorwaarde hierbij is dat er een directe link te leggen is tussen het nieuwe GRP en de nieuwe voorziening riolering voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

MIDDELEN DERDEN

Afkoopsommen onderhoud graven
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven

Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA en aanwending van de daarvoor ontvangen afkoopsommen. Jaarlijks valt een twintigste deel vrij.

Toelichting mutaties
In 2018 werd als afkoopsommen voor het onderhoud van de graven een bedrag van € 340.000 ontvangen. Het ontvangen bedrag is vervolgens gestort in de voorziening.

Riolering
Toelichting mutaties
Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening ‘groot onderhoud openbare ruimte riool’  geherrubriceerd naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk omdat de voorziening geen onderhoudslasten dekt en er geen directe link met het huidige GRP gemaakt kan worden. Naast de overboeking van het saldo uit de beëindigde voorziening ‘groot onderhoud openbare ruimte riool’ betreft de dotatie van € 163.000 het productoverschot riolering 2018

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.
Toelichting mutaties
De uitgaven op deze voorziening betreffen met name uitgaven in het kader van pensioenen voor oud-wethouders. De toevoegingen aan deze voorziening (totaal € 1.673.000) zijn het gevolg van het op peil brengen van de voorziening op basis van de daarvoor (door een extern bureau) gemaakte actuariële berekening per wethouder. Deze toevoeging is hoger dan begroot in verband met het aantreden van nieuwe wethouders, de waardeovername van door hen elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente.

Wachtgelden wethouders
Dit betreft een voorziening voor wachtgelden voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening

Toelichting mutaties
De toevoeging bestaat uit een begroot bedrag van € 91.000 en een berekende extra storting van € 37.000. De onttrekking van € 194.000 betreft uitgekeerde wachtgelden.

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt.

Toelichting mutaties
In verband met een wetswijziging en de overdracht van de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de buitenkant van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen is deze voorziening overbodig geworden en kan het saldo dus vrijvallen.

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)
Het doel van deze voorziening is het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige SBG-medewerkers die bovenformatief zijn. De kosten lopen door tot en met 2019.

Toelichting mutaties
De besteding in 2018 betreft het afdekken van de salariskosten van de bovenformatieve voormalige SBG-medewerkers.

Grondexploitatie Vathorst (PPS)
Gedurende de periode dat de vordering van OBV op de gemeente in stand blijft wordt de voorziening gehandhaafd. De hoogte van de vordering van OBV is afgestemd met de hoogte van de voorziening.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.
Grondexploitatie Podium (PPS)
De voorziening Podium ad € 6 miljoen is gebaseerd op het gemeentelijk aandeel in de financiële uitkomst van het laatste door de gemeenteraad goedgekeurde plan. Gezien de marktomstandigheden wordt dit plan momenteel aangepast. De financiële uitkomsten van het aangepaste plan zijn nog niet bekend. Het aangepaste plan zal nog aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. De voorziening zal daarna worden aangepast naar het gemeentelijk aandeel in de financiële uitkomst van het nieuwe plan.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.

Voorziening eindafrekening sociaal Domein
Toelichting mutaties
De voorziening eindafrekening Sociaal Domein 2016/2017 is in 2018 ingesteld. Gecontracteerde zorgaanbieders (met een P*Q afrekening) mogen conform de wettelijke verjaringstermijn voor  maximaal 5 jaar na levering zorg staat de kosten nog in rekening brengen bij de gemeente Amersfoort. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op basis van de verschillen tussen de definitieve productie verantwoordingen over de jaren 2016 en 2017 en de gedeclareerde zorg over de jaren 2016 en 2017 per ultimo boekjaar 2018.