Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

MATERIELE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Investeringen met een economisch nut

327.243

27.870

541

28

12.425

342.120

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

159

5.540

5.699

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

64.849

1.406

2.983

63.271

In erfpacht

1.835

17

1.818

TOTAAL

394.086

34.815

541

44

15.408

412.908

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.
Tabel: TBA.VA.2.1 Investeringen met economisch nut

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Gronden en terreinen

28.663

13

28.650

Bedrijfsgebouwen

276.457

21.668

541

20

9.134

288.431

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

9.934

2.161

958

11.136

Machines, apparaten en installaties

1.247

131

1.116

Overige materiële vaste activa

10.943

4.041

8

2.189

12.787

TOTAAL

327.243

27.870

541

28

12.425

342.120

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut betreffen:

Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw zwembad Hogekwartier
Nieuwbouw Scholencomplex de Vosheuvel

Renovatie museum Flehite

Uitbreiding Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken
Entreegebied Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Vervanging kunstgrasvelden

Overige materiële vaste activa
Fietsplan

ICT vernieuwingen
Werkplekken Stadhuis

Meubelen-/ inrichting diverse scholen

Desinvestering

Scholencomplex Bilal en Anne Annemaschool

Tabel: TBA.VA.2.2 Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Overige materiële vaste activa

159

397

557

Rioleringen

5.143

5.143

TOTAAL

159

5.540

0

0

0

5.699

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreffen de rioleringsinvesteringen en de kosten van begeleiding en civieltechnische werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse containers (restafval).

Tabel: TBA.VA.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vóór 2017

Gronden en terreinen

12.000

12.000

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

52.658

768

2.957

50.468

Overige materiële vaste activa

122

27

95

Subtotaal

64.779

768

2.983

62.564

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut na 2017

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

69

638

707

Subtotaal

69

638

707

TOTAAL

64.849

1.406

0

0

2.983

63.271

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen, verkeersregeling installaties, bereikbaarheidsprojecten en Project Verder.

Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Gronden en terreinen

1.835

17

1.818

TOTAAL

1.835

0

0

17

0

1.818