Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

OVERLOPENDE PASSIVA

Tabel: TBP.VL.2.Overlopende Passiva

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

109

0

- Het Rijk

3.381

4.258

- overige Overheid

13.911

5.932

Subtotaal

17.400

10.191

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

56.303

54.212

TOTAAL

73.704

64.402

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

31-12-2017

Ontvangen bedragen

Terug betaling

Vrijval

31-12-2018

De Europese overheidslichamen

Project actief jongeren ESF 2009

109

0

109

0

0

Subtotaal

109

0

109

0

0

Het Rijk

Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject

20

0

0

0

20

ESF-subsidie jongerenproject

0

500

0

0

500

Volwassen educatie participatiewet

183

917

866

0

234

WSW

-7

0

0

0

-7

RMC middelen

1.138

1.237

669

0

1.706

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten

423

791

766

0

448

Onderwijsachterstandenbeleid

1.592

3.856

4.090

0

1.358

Stimulering wonen VROM

33

0

33

0

0

Subtotaal

3.381

7.302

6.425

0

4.258

TOTAAL

3.490

7.302

6.534

0

4.258

Omschrijving

31-12-2017

Correctie 01-01-2018

Ontvangen bedragen

Terugbetaling

Vrijval

31-12-2018

Provincie:

Project Fietsstraat

413

133

280

Project Fietsverbreding

266

334

252

348

Verder niet bevoegd gezag

0

19

19

Beter Benutten Vervolg

0

41

41

Project Fietsparkeren

1.031

587

444

Project Vathorst

1.357

28

1.329

Project Verder

45

45

0

Project Verkeersovereenkomst Vathorst

7.299

96

421

6.974

0

Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)

3.500

29

3.471

TOTAAL

13.911

334

156

1.495

6.974

5.932

Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.

Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen

Overige overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2018

Nog te betalen kosten Sociaal Domein

32.375

27.010

Transitorische rente leningen o/g

2.859

2.449

Belastingen en premies inzake salarissen

4.957

5.521

Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen

2.178

1.869

Vennootschapsbelasting

0

67

Nog af te dragen BTW

1.364

934

CAO consequenties vru

30

0

Belastingen en premies inzake uitkeringen

157

132

Vooruitontvangen post onderhanden werk

381

0

Diverse nog te betalen kosten

5.168

8.240

Vooruitontvangen bedragen overig

6.012

7.990

Nog te betalen subsidies

433

0

Consignatie rekening ParkeerService Amersfoort

389

0

Totaal

56.303

54.212

Toelichting:
De post vennootschapsbelasting betreft aangifte jaar 2016.
Latente vennootschapsbelasting voor de jaren 2017 en 2018 wordt opgenomen in de toelichting op de jaarrekening onder de rubriek niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.