Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

OVERLOPENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

6

39

- Overige Nederlandse overheidslichamen

21.775

27.964

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

40.200

12.696

TOTAAL

61.980

40.699

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

31-12-2017

Correctie
01-01-2018

Ontvangen bedragen

Toevoegingen

31-12-2018

Europees:

Urbact III/Refill

6

6

39

39

Subtotaal Europees

6

6

39

39

Overig:

E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)

5.293

551

-360

4.382

E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (prov Utrecht)

6

6

E28C Regionale mobliliteitsfondsen (prov Gelderland)

90

-90

0

Project Verder Maatregel 199

3.516

2

3.518

Project Verder Maatregel 184

145

145

Project Verder Maatregel 116

1.864

1.864

Project Verder Maatregel 40

6.724

5.971

12.695

Samenwerkingsagenda

3.982

852

213

5.047

Bijdrage Regio vervoer

300

7

307

Subtotaal overig

21.775

852

551

5.888

27.964

TOTAAL

21.781

852

557

5.927

28.003

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Nog te ontvangen:

Rente leningen

24

15

De Europese overheidslichamen

0

0

Het Rijk

1.621

444

Overige Nederlandse overheidslichamen

10.143

8.163

Btw compensatiefonds (BCF)

18.697

0

Nog te ontvangen bedragen niet overheid

8.290

3.879

Vooruitbetaalde bedragen:

Het Rijk

0

87

Lease ABP

225

0

Overig

1.200

108

TOTAAL

40.200

12.696

Toelichting:
De Btw compensatiefonds (BCF) is opgenomen onder rubriek uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onder de post vordering op openbare lichamen.