Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

LIQUIDE MIDDELEN

Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Kassaldi

10

9

Banksaldi

146

35

TOTAAL

156

43