Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL Vlottende Activa

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Voorraden

115.043

110.910

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

20.700

45.639

Liquide Middelen

156

43

Overlopende Activa

61.980

40.699

TOTAAL

197.879

197.291