Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

EIGEN VERMOGEN

Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving

31-12-2017

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2017

31-12-2018

Algemene Reserve

71.942

5.203

11.866

11.691

76.970

Bestemmingsreserves

94.011

9.715

7.742

10.462

106.446

Gerealiseerd resultaat

22.153

28.665

-22.153

28.665

TOTAAL

188.105

43.584

19.608

0

212.081

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving

31-12-2017

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2017

31-12-2018

A. Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

71.942

5.203

11.866

11.691

76.970

Bedrijfsvoeringsreserve

3.267

1.130

4.397

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

968

-715

253

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.293

68

-325

1.036

Participatiebudget

2.243

1.134

1.109

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

79.713

5.271

13.000

11.781

83.765

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

707

334

145

897

Ruimtelijke investeringen (RRI)

1.656

405

2.061

Maatschappelijke opvang

3.376

714

250

2.912

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

2.289

Reserve sociale woningbouw

7.175

2.632

9.807

Reserve Sociaal Domein

19.550

2.832

1.466

18.183

Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid

34.753

334

3.692

4.753

36.148

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Reserve stedelijke voorzieningen

1.597

700

2.297

Knooppunt Hoevelaken

4.415

799

5.213

Verkoop gerestaureerde woningen

76

76

Armandomuseum

294

25

90

228

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.351

-300

2.051

Reserve verhoogde asielinstroom

390

376

766

Evenementen

404

65

70

399

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

9.527

1.588

160

76

11.031

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

1.173

-209

964

Totaal D. Egalisatiereserves

1.173

0

0

-209

964

E. Financieel-technische reserves

Uitvoering bodembescherming en sv

2.298

785

763

7.550

9.870

Banenplan

113

113

Openbaar vervoer (RIS)

363

363

Reserve VERDER

7.505

2.500

10.005

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

971

955

1.926

Reserve vervangingsinvesteringen

14.950

2.005

266

16.689

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

453

200

190

463

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.382

96

1.477

- Groot onderhoud CBA

889

-792

97

- Onderhoud De Dissel

446

-155

291

- Onderhoud stadhuisplein

5.969

1.184

241

6.912

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

1.268

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

446

1.462

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

11.862

1.280

687

-947

11.507

Ombuigingsreserve

2.272

850

-850

572

Totaal E. Financieel-technische reserves

40.787

7.725

2.756

5.753

51.508

TOTAAL

165.952

14.919

19.608

22.153

183.416

Omschrijving

31-12-2017

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2017

31-12-2018

Rekeningsaldo

22.153

28.665

-22.153

28.665

TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo

188.105

43.584

19.608

0

212.081

RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO'S
Saldireserve
Het doel is het fungeren als 'buffer' voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als 'overloop' voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.
Toelichting mutaties
Overige toevoeging ten laste van de exploitatie:
Mutaties conform verwerking primitieve begroting   5.203
Dotatie bestemmingsresultaat 2017   7.577
Dotaties overhevelingsvoorstellen   4.114
Subtotaal toevoegingen      16.894
Overige onttrekkingen ten gunste van de exploitatie:

Mutaties conform verwerking primitieve begroting   7.514
Doorschuiven van activiteiten   3.377
Doorontwikkeling griffie   222
Aanvulling innovatie projecten Sociaal Domein   753
Subtotaal onttrekkingen      11.866
Toename saldireserve      5.028

Bedrijfsvoeringsreserve
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA). Het kan gaan om kosten als gevolg van ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling en opvang van piekbelasting. Het kan hier ook gaan om frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen, alsmede om kosten voor de doorontwikkeling van de organisatie bijvoorbeeld als gevolg van strategische personeelsplanning naar de toekomst.
De bedrijfsvoerings-reserve kent een maximum van 7,5% van de loonsom. De loonsom is in 2018
€ 66,7 miljoen dit betekent dat de reserve maximaal € 5,0 miljoen groot mag zijn.
Toelichting mutaties
Overige toevoeging ten laste van de exploitatie:
Bedrijfsvoeringsresultaat 2017   614
Aanvulling tot maximum van 2017   516
Toename bedrijfsvoerings-reserve      1.130

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, als bedrijfsreserve voor het CBA.

Toelichting mutaties
In de 2018 is van de reserve € 715.000 onttrokken t.g.v. het exploitatieresultaat 2017.

Calamiteiten budgetsubsidiëring
Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.

Toelichting mutaties
De toevoeging is conform de begroting. De besteding betreft onttrekking vanuit de jaarrekening 2017 voor de uitvoering van het businessplan FLUOR

Participatiebudget

Doelstelling reserve:

De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie te handhaven, in het kader van de continuering van het re-integratiebeleid 2015. Tevens bedoeld ter afdekking van tekorten in de WSW.

Toelichting mutaties
Loonkosten RWA conform begroting            160
Dekking deel exploitatietekort RWA conform begroting      974

RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID
Wijkse voorzieningen Vathorst
Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. Met de gereserveerde bedragen moeten de voorziene faseringskosten worden opgevangen, zoals het toekomstige cluster in Laak 2.

Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de vastgestelde begroting.

Ruimtelijke investeringen (RRI)
De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de resultaatsbestemming 2017.

Maatschappelijke opvang

De reserve maatschappelijke opvang wordt gevoed door eventuele jaarlijkse overschotten op het budget maatschappelijke opvang en wordt ingezet voor de realisatie van (fysieke) voorzieningen voor de maatschappelijke opvang. De reserve wordt beschikbaar gehouden voor het realiseren van het nieuwe beleidskader en het oplossen van de knelpunten binnen de opvang.

Toelichting mutaties
De dotatie is conform de bestemming van het rekeningresultaat 2017. In 2018 en 2019 maken we extra kosten voor het openhouden van de opvanglocatie Amergaarde. Op basis van een raadsbesluit worden de extra lasten onttrokken uit deze reserve.

Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt
Het doel van de reserve is het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvindt. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt te garanderen.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geweest in 2018.

Reserve sociale woningbouw
Het doel van deze reserve is het realiseren van de opgave voor sociale woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Toelichting mutaties
De toevoeging betreft de bestemming uit 2017 van de resterende budgetten sociale woningbouw en jongerenhuisvesting. De onttrekking betreft de in 2017 uitbetaalde vergoeding per gerealiseerde woning aan de Alliantie voor het woonrijp maken bij AV-projecten.

Reserve Sociaal Domein

De reserve Sociaal Domein is een brede reserve. En dient ter dekking voor risico's binnen het sociaal domein, het afdekken van de kosten inzake het financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting Sociaal Fonds, ter voorkomen van wachtlijsten in de zorg én voor het financieren van innovatie in de zorg.

Toelichting mutaties

Uit de jaarrekening 2017 kwam per saldo een overschot  van programma 4 (na overheveling-, bestemmings- en dekkingsvoorstellen) van € 1.465.583. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. In begroting 2018 is op basis van eerdere besluitvorming een bedrag van € 2.394.170 aan onttrekkingen uit de reserve verwerkt. Gedurende 2018 heeft de raad besloten tot onttrekking voor het verlagen van de werkdruk wijkteams (€ 316.000) en een aanvullend budget voor de wijkteams (€ 122.000).

RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN
Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)
De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadsperspectief. De uitvoering van de projecten is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat deze reserve in 2020 kan worden opgeheven.

Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking ter afdekking van de mobiliteitskredieten is achterwege gebleven. Die kredieten zijn in 2018 niet uitgegeven.
Het voorstel is om een deel van deze reserve vrij te laten vallen ad € 1.079.000. Het restant is ter afdekking van de mobiliteitskredieten ad € 1.219.000.

Knooppunt Hoevelaken
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.

Toelichting mutaties
De dotatie aan de reserve is conform verwerking van de primitieve begroting ad € 799.000.

Verkoop gerestaureerde woningen
De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen.

Armandomuseum
Het doel van de reserve is het in de toekomst toegankelijk houden van de collectie van de Armando-stichting en de kerncollectie van gemeente Amersfoort voor het publiek
Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de begroting. De onttrekking betreft de subsidiëring van Museum Oud Amelisweerd in 2018.
Binnenstedelijke ontwikkelingen
Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting. De mutaties zijn conform de bestemming van het rekeningresultaat 2017.
Reserve verhoogde asielinstroom

Via het gemeentefonds ontvangen we middelen om de opvang van statushouders te bekostigen. Onze verwachting is dat we de meeste kosten de komende jaren maken. De middelen die we nog niet besteed hebben, storten we daarom in de reserve verhoogde Asielinstroom.

Toelichting mutaties
Conform de jaarrekening 2017 is € 376.000 toegevoegd aan deze reserve.

Evenementen
Doel is eenmalige landelijke evenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De bestedingen in 2018 betreffen het Europese jaar Cultureel Erfgoed en het NK zwemmen in de Amerena.

EGALISATIE RESERVES

Reserve sport en bewegen
Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3 regeling sport te kunnen egaliseren. Met deze regeling kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor investeringskosten. Naar zijn aard leidt uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere.

Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de bestemming van het rekeningresultaat 2017.

FINANCIEEL-TECHNISCHE RESERVES

Uitvoering bodembescherming en SV
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van middelen die wij de komende jaren zullen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3). Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd. De betreffende uitgaven zullen op de inhoudelijke programma's worden verantwoord, met daartegenover een even grote onttrekking aan deze reserve.

Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de ramingen uit de begroting 2018 en de bestemming van het rekeningresultaat 2017. De hoge dotatie betreft de in 2017 ontvangen rijksbijdrage voor de sanering van het Vetgas-terrein.

Banenplan
Deze reserve is gevormd voor de regionale besteding van het positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.

Openbaar vervoer (RIS)
Doel van deze reserve is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geraamd.

Reserve VERDER
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van                  € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.
Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekkingen ter afdekking van de VERDER-kredieten zijn achterwege gebleven.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein
De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Na de renovatie van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.
Toelichting mutaties
De toevoeging 2018 is conform het raadsvoorstel renovatie Stadhuis.

Reserve vervangingsinvesteringen
Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en ICT.
De reserve ‘Toekomstige Vervangingsinvesteringen’ kent diverse doeleinden, waarvan één het dekken van kapitaallasten van een aantal ICT-investeringen betreft. Deze kapitaallasten zijn uiteraard wel in beeld en worden ook volledig ten laste van deze reserve gebracht in 2018 betreft dit € 233.100 voor ICT investeringen. Ze komen echter niet separaat naar voren in het verloopoverzicht van deze reserve.
Toelichting mutaties
De dotaties hebben plaatsgevonden conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking is lager dan begroot daar de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot doordat kredieten niet zijn uitgegeven en daardoor zijn doorgeschoven.
Een deel van deze reserve is bestemd voor de dekking van investeringen in de ICT-infrastructuur. Een ander deel is bestemd voor de onderwijshuisvesting. Los van deze zaken zit er momenteel      € 16.689.000 in deze reserve. Dit bedrag is niet volledig nodig t.b.v. de egalisatie van de lasten van de vervangingsinvesteringen.

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Doel: de subsidieregeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad.

Toelichting mutaties
De bestedingen van de projecten zijn meerjarig en de uitbetaling geschiedt na evaluatiemomenten. In 2018 was € 250.000 onttrekking geraamd, de uitgaven waren € 160.000.
Reserve voorziening onderhoud
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen onderhoud CBA, onderhoud gebouwen brandweer en onderhoud schoolgebouwen. Daarnaast zijn conform de nota reserves en voorzieningen 'onderhoud stadhuisplein' en 'onderhoud monumentale panden' toegevoegd als nieuwe reserves.
- Onderhoud gebouwen brandweer

Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting.

- Groot onderhoud CBA

Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, als bedrijfsreserve voor het CBA.

Toelichting mutaties
In de 2018 is van de reserve € 792.000 onttrokken t.g.v. het exploitatieresultaat 2017.
Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van het CBA, heeft de geraamde storting van      € 100.165 in de reserve Groot Onderhoud niet plaatsgevonden.
- Onderhoud De Dissel
Toelichting mutaties
De dotaties en onttrekkingen zijn conform verwerking van het voorstel tot bestemmiong van het rekeningresultaat 2017. Met ingang van 2019 kan de reserve worden omgezet in een onderhoudsvoorziening.
- Reserve onderhoud stadhuisplein
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De onttrekking 2018 betreft uitgevoerd onderhoud aan het Stadhuiscomplex.
- Reserve onderhoud openbare ruimte
Toelichting mutaties
Er zijn geen mutaties.
- Reserve onderhoud monumentale panden

Toelichting mutaties
De onttrekkingen zijn conform raadsbesluit 5694792 verhoging krediet voor restauratie museum Flehite d.d. 6 maart 2018.

Ombuigingsreserve

Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie.

Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de begroting 2018 en de resultaatbestemming 2017.