Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VLOT. SCHULD. RENTETYP.LPT < 1 JR

Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Overige Kasgeldleningen

25.000

45.000

Banksaldi

28.205

30.741

Overige schulden

18.993

16.547

TOTAAL

72.198

92.288

Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren.
De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2018 van NV Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 1 maand.