Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VOORRADEN

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

101.687

96.443

Overig onderhanden werk

-36

Gereed product en handelsgoederen

13.356

14.503

TOTAAL

115.043

110.910

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarde 31-12-2017

Lasten

Baten

Herziening

Boekwaarde 31-12-2018

Grondexploitaties:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

31.124

3.110

5.915

0

28.319

De Wieken

25.986

5.695

4.232

245

27.694

Amersfoort Vernieuwt

-666

77

1.925

1.497

-1.017

De Lichtenberg

24.489

5.568

5.094

0

24.963

Vathorst*

12.451

6.800

6.080

0

13.171

de Geer

950

69

1.177

0

-158

De Schans

493

19

0

58

570

Sportfondsenbad

157

829

70

0

916

Laan naar Emiclaer

118

62

1.280

482

-618

Neptusplein 68-70

232

149

916

216

-319

WWC De Birkt

980

293

0

0

1.273

Engweg 9

0

87

0

0

87

Kavels over de Laak

0

1.327

4

0

1.323

Zwembad Liendert

0

373

1

0

372

Subtotaal grondexploitaties

96.313

24.458

26.694

2.498

96.575

Voorziening voorraad onderhanden werk:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

-11.588

0

0

710

-12.298

De Wieken

-8.832

0

0

765

-9.597

De Lichtenberg

-900

0

0

-575

-325

Vathorst

-701

0

0

-701

0

De Geer

0

0

0

21

-21

WWC De Birkt

-938

0

0

21

-959

Engweg 9

0

0

66

6

-72

Zwembad Liendert

0

0

0

120

-120

Subotaal voorziening

-22.959

0

66

367

-23.392

Totaal grondexploitaties

73.354

24.458

26.760

2.131

73.183

Grond Vathorst (OBV)

29.443

713

5.930

0

24.226

Vathorst algemeen grondbank*

-1.110

6.663

6.519

0

-966

TOTAAL

101.687

31.834

39.209

2.131

96.443

Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2018. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachte inkomsten (€ 134,7 miljoen) en uitgaven (€ 60,9 miljoen) na 1-11-2018. Het verwachte eindsaldo per 1-1-2019 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 20,6 miljoen.
*De boekwaarde van ‘Vathorst algemeen grondbank’ stond in de jaarrekening 2017 gepresenteerd onder ‘Vathorst’. Dit is in de jaarrekening 2018 gecorrigeerd naar de plek waar dit betrekking op heeft, namelijk ‘Grond Vathorst (OBV)’.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2018

Voorraad vastgoed

13.356

3.121

-1.431

-543

14.503

TOTAAL

13.356

3.121

-1.431

-543

14.503

Toelichting:
De belangrijkste mutaties betreffende het te verkopen vastgoed in 2018 zijn:

  • De locaties Zangvogelweg 140 en de Miereveldstraat 72 zijn toegevoegd aan de voorraad vastgoed.
  • De boekwaarde van de verkochte boerderij aan de Laan naar Emiclaer en van een aantal panden die zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Kavels over de Laak zijn in mindering gebracht op de voorraad vastgoed.
  • Een aantal panden die gerubriceerd staat onder de voorraad vastgoed, maar naar verwachting niet op korte termijn verkocht worden, zijn afgewaardeerd.